KKTC İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANLARI
  Yüklerin Elle Taşınmasında Asgari Sağlık ve Güvenlik Koşulları Tüzüğü
 
 
İş Sağlığı Ve Güvenliği Yasası
(35/2008 sayılı Yasa)
44’üncü Madde Altında Yapılan Tüzük
 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu  İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 44’üncü maddesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar.
 
 
Kısa İsim
1.
Bu Tüzük “Yüklerin Elle Taşınmasında Asgari Sağlık ve Güvenlik Koşulları Tüzüğü” olarak isimlendirilir.
 
BİRİNCİ KISIM 
Genel Kurallar
 
Tefsir
 
 
35/2008
2.
Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe;
“Bakanlık”, Çalışma işleri ile görevli Bakanlığı anlatır.
“Çalışan”, kendi özel yasalarındaki statülerine bakılmaksızın İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamındaki kamu ve özel işyerlerinde, herhangi bir iş ilişkisine bağlı olarak ücret, maaş, gündelik vb. karşılığı çalışan (istihdam edilmiş) gerçek kişileri anlatır.
“Elle Taşıma”, olumsuz ergonomik koşullar ve nitelikleri bakımından çalışanların bel ve sırt incinmelerine neden olabilecek yüklerin, bir veya daha fazla çalışan tarafından elle veya beden gücü kullanılarak kaldırılması, indirilmesi, itilmesi, çekilmesi, başka bir yere götürülmesi veya hareket ettirilmesi gibi işlerin yapılması veya bu işlerin yapılması için fiziki olarak destek olunmasını ifade eder.
“İş Sağlığı ve Güvenliği”, Çalışanları risklerden korumak veya bu riskleri en aza indirmek amacıyla işyerinde veya işte yürütülen faaliyetlerin tüm aşamalarında planlanan ve uygulanan, çalışanların çalışma kapasiteleri, yaşamları ve sağlıklarını korumak amacıyla alınmış tüm koruyucu önlemleri anlatır.
“İşveren”, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nda Ana İşveren veya Alt İşveren olarak tefsiri yapılan, çalışanlarla istihdam ilişkisi olan ve kuruluşun veya işyerinin sorumluluğunu taşıyan gerçek veya tüzel kişileri anlatır.
 “İşyeri”, işin yapıldığı yeri anlatır ve işin niteliği ve yürütümü bakımından işyerine bağlı bulunan yerlerle, dinlenme, çocuk emzirme, yeme, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve eğitim yerleri ve avlu gibi sair eklentiler ve araçlar da işyerinden sayılır. 
 
 
Amaç
3.
Bu Tüzüğün amacı, elle yapılan taşıma işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden ortaya çıkabilecek risklerden, özellikle sırt ve bel incinmelerinden çalışanların korunmasını sağlamak için alınması gerekli önlemleri belirlemektir.
 
Kapsam
35/2008
4.
Bu Tüzük, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar.
 
 
 
 
 
İKİNCİ KISIM 
İşverenlerin Yükümlülükleri
 
Genel Kurallar
5.
(1)
İşverenler, işyerinde yüklerin elle taşınmasına gerek duyulmayacak şekilde iş organizasyonu yapmak ve yükün uygun yöntemlerle, özellikle mekanik sistemler kullanılarak taşınmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler.
I. Cetvel
 
(2)
İşveren, yükün elle taşınmasının kaçınılmaz olduğu durumlarda, bu Tüzüğe ekli I’inci Cetvel’de belirtilen hususları dikkate alarak elle taşımadan kaynaklanan riski azaltmak için uygun yöntemler kullanılmasını sağlayacak ve gerekli düzenlemeleri yapacaktır.
 
Fazla Yük Kaldırılması
6.
(1)
Hiçbir çalışan kaldırabileceği bir yükten fazla bir yük kaldırmaya zorlanamaz.
 
(2)
Kadın ve genç kişiler 25 kilodan fazla yük kaldırılması gereken işlerde çalıştırılamazlar.
 
 
İş ve İşin Yapıldığı
Yerin Organizas-yonu
 
7.
Yükün elle taşınmasının kaçınılmaz olduğu durumlarda işveren, işin mümkün olduğu kadar sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak yapılabilmesi için işyerinde gerekli düzenlemeyi yapacak ve:
 
(1)
Bu Tüzüğe ekli I’inci Cetvel’deki hususları ve yüklerin özelliklerini de göz önünde bulundurarak, yapılan işteki sağlık ve güvenlik koşullarını değerlendirecek,
 
(2)
Özellikle çalışanların sırt ve bel incinme risklerini önlemek veya azaltmak için, bu Tüzüğe ekli I’inci Cetvel’deki hususları dikkate alarak, çalışma ortamının özellikleri ve yapılan işin gereklerine uygun önlemleri alacaktır.
 
Bireysel Risk Faktörleri
II. Cetvel
35/2008
8.
İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 6’ncı maddesinin, (4)’üncü fıkrasının (B) bendi ile 21’inci ve 22’nci maddelerinin uygulanmasında bu Tüzüğe ekli II’nci Cetvel’de belirtilen hususlar dikkate alınacaktır.
 
Çalışanla-rın Eğitimi
ve Bilgilen-dirilmesi
35/2008
9.
Elle yapılan taşıma işlerinde, çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi ile ilgili olarak aşağıdaki hususlara uyulacaktır:
 
(1)
İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 14’üncü maddesindeki hususlarla birlikte, bu Tüzük uyarınca sağlık ve güvenliğin korunmasına yönelik alınan tedbirler hakkında çalışanları ve/veya temsilcilerini bilgilendirecektir.
İşveren, elle taşıma işlerinde çalışanlar ve/veya temsilcilerine taşınan yükle ilgili genel bilgileri ve mümkünse yükün ağırlığı ile eksantrik yüklerin ağır tarafının ağırlık merkezinin yeri hakkında, kesin bilgileri vermekle yükümlüdür.
 
(2)
İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 16’ncı maddesindeki hususlarla birlikte, bu Tüzüğün ekindeki cetvellerde belirtilen hususları da dikkate alarak, yüklerin doğru olarak nasıl taşınacağı ve yanlış taşınması halinde ortaya çıkabilecek riskler hakkında çalışanlara yeterli bilgi ve eğitim verecektir.
 
Çalışanların Görüşleri-
nin Alın-
ması ve Katılımla-rının Sağ-lanması
35/2008
10.
İşveren, bu Tüzük ve ekindeki cetvellerde belirtilen konularda İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 15’inci maddesine uygun olarak çalışanların veya temsilcilerinin görüşlerini alacak ve katılımlarını sağlayacaktır.
 
ÜÇÜNCÜ KISIM
Son Kurallar
 
Yürütme
11.
Bu Tüzük Çalışma İşleriyle görevli Bakanlık Tarafından Yürütülür.
 
Yürürlüğe
Giriş
12.
Bu Tüzük, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Cetvel
(5’inci Madde)
 
 
YÜKLE İLGİLİ RİSK FAKTÖRLERİ*
 
1. Yükün Özellikleri
Aşağıda belirtilen özelliklere sahip yüklerin elle taşınması sırt ve bel incinmesi riski oluşturabilir;
- çok ağır veya çok büyükse,
- kaba veya kavranılması zor ise,
- dengesiz veya içindekiler yer değiştiriyorsa,
- vücuttan uzakta tutulmasını veya vücudun eğilmesini veya bükülmesini gerektiren bir konumda ise,
- özellikle bir çarpma halinde yaralanmaya neden olabilecek yoğunluk ve şekilde ise.
 
2. Fiziksel Güç Gereksinimi
İş;
- çok yorucu ise,
- mutlaka vücudun bükülmesi ile yapılabiliyorsa,
- yükün ani hareketi ile sonuçlanıyorsa,
- vücut dengesiz bir pozisyonda iken yapılıyorsa,
bedenen çalışma şekli ve harcanan güç, özellikle sırt ve bel incinmelerine neden olabilir.
 
3. Çalışma Ortamının Özellikleri
Çalışma ortamı aşağıdaki özelliklerde ise, özellikle sırt incinmesi riskini artırabilir;
- çalışılan yer işi yapmak için yeterli genişlik ve yükseklikte değil ise,
- zemin düz değilse, engeller bulunuyorsa veya düşme veya kayma tehlikesi varsa,
- çalışma ortam ve şartları, çalışanların yükleri güvenli bir yükseklikte veya uygun bir vücut pozisyonunda taşımasına uygun değilse,
- işyeri tabanında veya çalışılan zeminlerde yüklerin indirilip kaldırılmasını gerektiren seviye farklılıkları varsa,
- zemin veya ayak basma yeri dengesizse,
- sıcaklık, nem veya havalandırma uygun değilse.
 
4. İşin Gerekleri
Aşağıda belirtilen çalışma şekillerinden bir veya daha fazlasını gerektiren işler sırt ve bel incinmesi riski oluşturabilir.
- özellikle vücudun belden dönmesini gerektiren aşırı sık veya aşırı uzun süreli bedensel çalışmalar,
- yetersiz ara ve dinlenme süresi,
- aşırı kaldırma, indirme veya taşıma mesafeleri,
- işlemin gerektirdiği, çalışan tarafından değiştirilemeyen çalışma temposu.
 
*= Çok faktörlü analiz yapmak için I’inci ve II’nci Cetvellerdeki risk faktörleri aynı anda değerlendirilebilir.
 
II. Cetvel
(8’inci Madde)
 
 
BİREYSEL RİSK FAKTÖRLERİ*
 
Çalışanın;
- yapılacak işi yürütmeye fiziki yapısının uygun olmaması,
- uygun olmayan giysi, ayakkabı veya diğer kişisel eşyalar kullanması,
- yeterli ve uygun bilgi ve eğitime sahip olmaması,
 durumunda çalışanlar risk altında olabilirler.
 
 
 
*= Çok faktörlü analiz yapmak için I’inci ve II’nci Cetvellerdeki risk faktörleri aynı anda değerlendirilebilir.
 
  Bugün 1 ziyaretçi (16 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=