KKTC İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANLARI
  İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Veren Kişilerin Sertifikalandırılması ve Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tüzüğü
 
Sayı: 679                                     
İş Sağlığı Ve Güvenliği Yasası                           9 Kasım 2010
(35/2008 Sayılı Yasa)
Madde 7 (8) Altında Yapılan Tüzük
 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 7’inci Maddesinin (8)’inci Fıkrasının kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar:
 
Kısa İsim
1. Bu Tüzük, “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Veren Kişilerin Sertifikalandırılması ve Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tüzüğü” olarak isimlendirilir.
 
BİRİNCİ KISIM 
Genel Kurallar
 
Tefsir
 
 
35/2008
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35/2008
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35/2008
 
 
35/2008
 
2.
Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe;
“Bakanlık”, Çalışma İşleri ile görevli Bakanlığı anlatır.
“Çalışan”, kendi özel yasalarındaki statülerine bakılmaksızın İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamındaki kamu ve özel işyerlerinde, herhangi bir iş ilişkisine bağlı olarak ücret, maaş, gündelik vb. karşılığı çalışan (istihdam edilmiş) gerçek kişileri anlatır.
Çalışma Ortamı”, işin gerçekleştirildiği koşulları oluşturan tüm fiziksel ve ruhsal faktörleri anlatır. İşyerleri, teknolojiler, makineler, iş ekipmanları, mikro iklim koşulları ve işyerinde veya işle ilgili olarak ortaya çıkan, çalışanların güvenliğini, sağlığını ve refahını etkileyebilecek tüm faktörleri anlatır.
 “Daire”,  Çalışma Dairesini anlatır.
 “İşveren”, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nda Ana İşveren veya Alt İşveren olarak tefsiri yapılan, çalışanlarla istihdam ilişkisi olan ve kuruluşun veya işyerinin sorumluluğunu taşıyan gerçek veya tüzel kişileri anlatır.
 “İşyeri”, işin yapıldığı yeri anlatır ve işin niteliği ve yürütümü bakımından işyerine bağlı bulunan yerlerle, dinlenme, çocuk emzirme, yeme, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi çalışanların girip çıkabilecekleri sair eklentiler ve araçlar da işyerinden sayılır.
 “Koruyucu Tedbirler”, işyerindeki risklerin ortadan kaldırılmasına veya azaltılmasına ve risk faktörlerinin etkilerinin azaltılmasına odaklı olan faaliyetleri anlatır. Koruyucu tedbir genellikle bir tehlike ile o tehlikeden zarar görebilecek kişi arasındaki  bir engel anlamına gelir.
 “Müfettiş”, Çalışma Dairesinin tayinli müfettişlerini anlatır ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 25’inci maddesi uyarınca görevlendirilen kamu görevlilerini de kapsar.
Önleyici Tedbirler”, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının 6’ıncı maddesinin (3)’üncü fıkrasında düzenlenen genel prensipleri dikkate alarak, işyerindeki risklerin ortadan kaldırılmasına veya azaltılmasına, risk faktörlerinin etkisinin azaltılmasına, iş kazalarının, meslek hastalıklarının, mesleki zehirlenmelerin ve işten kaynaklanan diğer zararların ortaya çıkmasının sınırlandırılmasına odaklı olarak, önceden planlanan ve benimsenen faaliyetleri anlatır.
“Risk”, bir kişinin tehlikeden zarar görebilme ihtimalinin veya tehlikenin hasara yol açma ihtimalinin ve sonuçlarının bileşimini anlatır.
Risk Değerlendirmesi”, işyerlerinde var olan veya dışarıdan gelebilecek tehlikelerin çalışanlara, işyerine ve çevresine verebileceği zararların ve bunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla yapılması gereken çalışmaları anlatır.
Risk Faktörü”, maruz kalmaları halinde işçilerin sağlığı için olumsuz etkilere sebep olabilecek maddeleri veya ortamın bir özelliğini anlatır.
Sertifika”, belgelendirilen kişiye iş sağlığı ve güvenliğininin sağlanması amacıyla, önleyici ve koruyucu hizmetleri yürütme yetkisi veren, bu Tüzük kuralları uyarınca Daire tarafından düzenlenen iş sağlığı ve güvenliği uzmanı belgesini anlatır.
 “Sertifikalı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı”, bu Tüzük kuralları uyarınca kişilerin Sertifikalandırılması kapsamında Daire tarafından düzenlenen Sertifikaya sahip olan nitelikli bir kişiyi anlatır.
 Tehlike”, çalışanların ve diğer kişilerin sağlıklarının bozulması, yaralanmaları veya  ölümlerine sebep olabilecek potansiyel risk kaynağını anlatır. Tehlike, iş ekipmanları, faaliyetler, çalışma ortamı ve maddeler gibi herhangi bir şeyin zarar veya hasar verme potansiyelidir.
Yetkilendirme”,Harici iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri verecek kuruluşların bu hizmetleri yerine getirebilmeleri için bu Tüzük kuralları uyarınca düzenlenen ve Daire tarafından verilen yetkilendirme belgesini anlatır.
Yetkili İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Veren  Kuruluş”, bu Tüzük kuralları uyarınca kuruluşların yetkilendirilmesi kapsamında Daire tarafından düzenlenen bir yetkilendirme belgesi sahibi olan kuruluşu anlatır.
 
 
Amaç
3.   Bu Tüzüğün amacı, iş sağlığı ve güvenliği alanında önleyici ve koruyucu hizmetler veren kişilerin belgelendirilmesi ve kuruluşların yetkilendirilmesi için gerekli olan niteliklerin ilkelerini ve işverenin sorumluluğu üstlenebileceği durumları ortaya koymaktır.
 
Kapsam
35/2008
 
4.   Bu Tüzük, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamına giren  şirketler, işyerleri, faaliyetler, işverenler, çalışanlar ve diğer kişileri kapsar.
 
 
 
 
İKİNCİ KISIM
İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında Hizmet Verecek
Kişilerin Sertifikalandırılması
 
Sertifika-landırılmış Kişiler
35/2008
 
5.
(1) İşveren tarafından, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının 7’nci maddesinin (1)’inci fıkrası uyarınca, sağlık ve güvenlik risklerini önlemek ve koruyucu hizmetleri yürütmek üzere görevlendirilen bir çalışan, veya aynı Yasanın 7’nci maddesinin (3)’üncü fıkrası uyarınca, işveren tarafından hizmet satın alınan Sertifikalı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı veya Yetkili İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Veren Kuruluşlardan bir kişi, yine aynı Yasa’nın 7’nci maddesinin (5)’inci fıkrasında belirtilen niteliklere sahip olmalıdır.
 
(2) Yukarıdaki (1)’inci fıkrada belirtilen gerekli nitelikler, mesleki bilgi ve beceriler, bir Sertifika ile kanıtlanmalıdır.
 
(3) İşverenler, özel mevzuatta aksine bir düzenleme olmaması koşuluyla, eğer dört veya daha az sayıda çalışan istihdam ediyorlarsa, yukarıdaki (2)’nci fıkrada belirtilen Sertifika olmaksızın İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının 7’nci maddesinin (7)’nci fıkrasında belirtilen hususların dikkate alınması koşuluyla işyerinde sağlık ve güvenlik risklerini önleme görevlerini kendisi yürütebilir veya gerekli niteliklere sahip bir çalışanı görevlendirebilir.  
 
 
Sertifika
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35/2008
6.
(1)Daire, yazılı başvuru üzerine ve bu maddenin (2)’nci fıkrasında belirtilen niteliklere sahip olması ve (3)’üncü fıkrada belirtilen koşulların yerine getirilmesi halinde bir gerçek kişi için Sertifika düzenler. Sertifika, şunları içerir:
(A)Dairenin adı,
(B)Sertifikanın referans numarası,
(C)Sertifikanın, hangi mevzuat altında düzenlendiği ve sertifikalandırma  konusu,
(Ç)İş sağlığı ve güvenliği uzmanının adı, soyadı, doğum tarihi,baba adı ve daimi adresi,
(D)Sınav tarihi,
(E)Sertifikanın düzenlenme tarihi ve yeri
(F) Daire Müdürünün kaşesi, adı, soyadı ve imzası.
 
(2) Sertifika için başvuruda bulunan kişi, aşağıdaki niteliklere sahip olmalıdır:
(A) Üniversite veya Lise veya dengi bir okul mezuniyeti,     ..................ç<0}
(B)Mesleki deneyim:
(a)     {0><}0Üniversite mezunu ise iş sağlığı ve güvenliği alanında en az bir yıl çalışmış olmak. En az bir yıl iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışmamış ise herhangi bir meslek alanında en az iki yıl çalışmış olmak;
(b)     Eğer Lise veya dengi bir okul mezunu ise  iş sağlığı ve güvenliği alanında  en az üç yıl çalışmış olmak. En az üç yıl iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışmamış ise herhangi bir meslek alanında en az beş yıl çalışmış olmak;
 
(3) Aşağıda belirtilen koşulları yerine getiren başvuru sahibine Sertifika verilir:
(A)    Yukarıdaki (2)’nci fıkrada belirtilen niteliklere sahip kişiler, öğrenim durumlarını gösteren diplomalarını ve çalışma yıllarını Sosyal Sigortalar Dairesi’nden alacakları bir yazı ile belgelendirmesi,
(B)   Aşağıdaki (4)’üncü fıkrada belirtilen eğitim kursunu tamamlaması,
(C) Aşağıdaki (5)’inci fıkrada belirtilen final sınavını başarıyla  tamamlaması,
(Ç)Aşağıdaki (7)’nci fıkrada belirtilen idari harcın ödenmesi.
 
(4) Eğitim kursları, Daire veya Daire tarafından görevlendirilen bir kurum  
        tarafından, 150 saatlik bir süreyle verilir. Bu sürenin 120 saati teorik kısım, 30 saati de uygulamalı kısımdır. Eğitim kursunun konuları Daire tarafından belirlenir. Eğitim ve final sınavının düzenlenmesiyle ilgili kurallar, bu Tüzüğe ekli Ek-I’de, eğitim konuları ise bu Tüzüğe ekli EK-II’de belirtilmiştir.
 
(5) (A) Final sınavı, Daire tarafından düzenlenir. Bu amaçla beş üyeden oluşan Sınav Kurulu oluşturulur.
(B)   Sınav Kurulu üyeleri aşağıdaki kişilerden oluşur:
(a)     Daire Müdürü veya Vekili,
(b)      İşyerleri Teftiş Şube Amiri,
(c)       Eğitim İşleri ile görevli Bakanlık tarafından belirlenen bir temsilci,
(ç)  Diğer kurumlar,
(i)     Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nden bir temsilci,
(ii)    Varsa Sertifikalı iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının oluşturacakları örgütten bir temsilci,
(iii) Kıbrıs Türk Tabipler Birliğinden bir temsilci,
(iv) Diğer ilgili kurum ve kuruluşlar.
(C) Yukarıdaki (B) bendinin (a), (b) ve (c) alt bendlerinde belirtilen üç üye kurulun devamlı üyesidir. Diğer iki üye ise (ç) alt bendinde belirtilen herhangi iki kurumun temsilcilerinden oluşur. Hangi iki kurumun temsilci göndereceğine ise Daire Müdürü karar verir. Tüm üyeler Daire Müdürü tarafından atanır. Sınav Kurulunun Başkanı Daire Müdürü’dür. Her üyenin oyu eşittir. Oyların eşitliği halinde ise Başkanın oyu iki oy sayılır.
 
(6) Kurs tamamlama belgesini alan kişi müteakip yapılacak final sınavına katılmak zorundadır. Herhangi bir nedenle katılamaması halinde o sınavdan başarısız sayılır. Final sınavını başarıyla tamamlayamayan katılımcı, başarısız olduğu sınavdan sonra en erken iki ay ve en geç iki yıl içerisinde yeniden sınava başvurabilir.Katılımcı, final sınavlarında en fazla üç kez başarısız olabilir. Üçüncü kez başarısız olan kişi sınavlara girebilmek için ilk kez başvuru yapan kişilerle aynı kurallara tabidir.
 
(7) Yukarıdaki (4)’üncü ve (5)’inci fıkrada belirtilen eğitim kursu ve final sınavı sonrasında verilecek olan katılım veya başarı sertifikası için  idari harç, başvuru sahibi tarafından İşgücü Planlama ve Geliştirme Merkezi hesabına peşinen yatırılmalıdır.İdari harcın miktarı Daire tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının 41’inci maddesinin (1)’nci ve/veya (4)’üncü fıkrası uyarınca belirlenir ve duyurulur.
 
Labour inspectors and technical inspectors having more than 5 years of practice in labour inspection services may be entitled to obtain the Certificate without the training course and the final examination.<}0{>(8) Çalışma Dairesi’nde beş yıldan fazla teknik müfettişlik veya çalışma müfettişliği  kadrosunda çalışmış olan kişiler eğitim kursu ve final sınavı olmaksızın Sertifika almaya hak kazanırlar.
Ancak, bu Sertifika kamu görevinden ayrıldıkları tarihten sonra geçerlilik kazanır. Sertifika geçerlilik kazandıktan sonra bu Tüzüğün ilgili maddelerinde belirtilen geçerlilik süresi, uzatılması ve geri alınması hususlarına aynen tabi olur.
(9) Yukarıdaki (8)’inci fıkrada belirtilen müfettişlik süresinin hesaplanmasında kişinin kıdemli müfettiş olarak çalıştığı veya İş Yerleri Teftiş Şube Amiri olarak görev yaptığı süreler de dikkate alınır.
 
Sertifikalı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanının Sorumlu-lukları
35/2008
7.   Sertifika, kişiyi iş sağlığı ve güvenliği konusunda  önleyici ve koruyucu hizmetleri ve özellikle aşağıdaki hususları yürütmeye yetkili kılar:
           (1)     İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasını ve bu Yasa altında çıkarılan tüzükleri ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarının uygulanmasının sağlanmasını,
           (2)    İş sağlığı ve güvenliğinin  kontrolünü,
           (3)    Risk değerlendirmesini,
           (4)    İş Kazaları ve meslek hastalıklarının araştırılmasını,
           (5)    Çalışma koşullarının, iş ortamının, iş aygıtlarının ve iş prosedürlerinin değerlendirilmesini,<
           (6)    İş sağlığı ve güvenliği planlaması ve acil durum planlamasını,
           (7)    İş sağlığı ve güvenliği dökümantasyonunun tamamlanmasını,
           (8)    İş sağlığı ve güvenliği eğitimini,
           (9)   İş sağlığı ve güvenliği alanında tavsiyede bulunmayı,
      (10)    İş sağlığı ve güvenliği yönetimine katılım ve iş sağlığı ve güvenliği politikasının üstlenilmesini,
      (11)    Çalışanlar, temsilcileri ve yöneticilerle işbirliği yapmayı.
 
                                                                                                  
Sertifikanın Geçerliliği
8.
(1) Sertifika, düzenlenme tarihinden itibaren beş yıl süreyle geçerlidir.
 
(2) Sertifika sahibi, her ikisi de Daire tarafından düzenlenen, 6 saatlik bir eğitim kursunu bitirir ve eğitim kursunun konusuyla ilgili sınavı geçerse, Belgenin geçerliliği beş yıl daha uzatılır. Eğitim kursu, yürürlükteki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile iş sağlığı ve güvenliği  alanındaki gelişmelere odaklı olmalıdır.
 
Sertifikanın Geri Alınması
9.
(1) Daire, aşağıdaki hallerde Sertifikayı geri alabilir:
(A)   Ölümcül kaza veya başka ciddi zararın gerçekleşmesi ve araştırma sonucunda bunun Sertifikalı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanının ihmalinden kaynaklandığının ortaya çıkması,
(B)   Sertifikalı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanının sahte bir rapor veya başka belgeler hazırlaması veya işi bizzat kendisinin yapmaması,<0}
(C) {0><}0{> Sertifikalı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanının, yasal düzenlemeleri veya iş sağlığı ve güvenliği kurallarını ciddi biçimde ihlal etmesi.<0} {0><}0{>Bu kusurlar, Daire tarafından denetim için görevlendirilen müfettişin  raporuyla kanıtlanmalıdır.
(Ç)   Bununla ilgili bir mahkeme kararı olmadığı halde Sertifikalı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, hizmetin verilmesi esnasında elde edilen gizli bilgilere ihanet ederek müşterinin haklarına ve çıkarlarına zarar verdiğinin kanıtlanması hallerinde.<0}
 
{0><}0{>(2) (A) Yukarıdaki (1)’inci fıkranın (A), (B), (C) ve (Ç) bendlerinde belirtilen durumların ortaya çıkması halinde  Daire Müdürü tarafından derhal üç üyeli “Temyiz Kurulu” oluşturulur.
(B)  Temyiz Kurulu’nun üyeleri aşağıdaki kişilerden oluşur:
(a)     Daire Müdürü veya Vekili,
(b)     İş Yerleri Teftiş Şube Amiri,
(c)      Şikayete konu olan işyerinin bulunduğu Çalışma Dairesi’nin Çalışma Bölge Amiri.
(C)Sertifikanın geri alınması kararı Temyiz Kurulu tarafından verilir. İlgili kişi karar tarihinden başlayarak on gün içinde Temyiz Kuruluna itiraz edebilir. Kurul itirazı ertesi iş günü görüşüp sonuçlandırır.
 
(3)     Sertifikanın geri alınması durumunda, ilgili kişi karar tarihinden itibaren  en erken oniki ay sonra yeni bir Sertifika için başvuruda bulunabilir. Bu kişi, elinde başka belgeleri olsa bile bu Tüzükte belirtilen kursa katılmak ve final sınavını yeniden başarmak zorundadır.
 
 
ÜÇÜNCÜ KISIM
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Veren Kuruluşların Yetkilendirilmesi
 
Harici İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
10.   Harici iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini üstlenmek ve bu hizmetleri vermek üzere kurulan kuruluşlar ve şirketler, Daire tarafından bir belge ile yetkilendirilir.
 
 
Kuruluşların Yetkilendiril-mesi İçin
Gerekli  Olan Koşullar
 
35/2008
11.
(1) Daire, bir kuruluşun başvurusu üzerine, hizmetlerin Sertifikalı personel tarafından veya Sertifikalı işverenin kendisi tarafından yerine getirilmesi koşuluna bağlı olarak o kuruluşa yetkilendirme belgesi verir.
 
(2) Yetkilendirme işlemi için idari harç, başvuru sahibi tarafından İşgücü Planlama ve Geliştirme Merkezi hesabına peşinen yatırılmalıdır.<0} {0><}0{>İdari harcın miktarı Daire tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının 41’inci maddesinin (1)’inci fıkrası uyarınca belirlenir ve duyurulur.<0}
 
Yetkilendiril-miş Kuruluş-ların Görev ve Sorum-lulukları
35/2008
12.
{0><}0{>(1) Yetkili İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Veren Kuruluş, bu Tüzük ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kuralları uyarınca ve uluslararası ve ulusal standartları, teknik şartnameleri ve normları, kıyaslanabilir güvenlik kurallarını, kılavuz ilkeleri ve iyi uygulama ilkelerini dikkate alarak, hizmetlerin Sertifikalı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları tarafından gerektiği şekilde verilmesini sağlar.<0}
 
{0><}0{>(2) Yetkili İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Veren Kuruluş, bünyesinde bulunan Sertifikalı personelindeki ve aşağıdaki 13’üncü maddenin (1)’inci fıkrasının (A), (B), (C ve (Ç) bendlerinde belirtilen yetkilendirme konusu ile ilgili  diğer bilgilerdeki değişiklikleri derhal Daire’ye bildirmek zorundadırlar.<0}
{0>(1) Daire, bir kuruluşun başvurusu üzerine, hizmetlerin Belgeli personel tarafından yada Belgeli işverenin kendisi tarafından sağlanması şartına tabi olarak o kuruluşa yetkilendirme verir.
<0}
{0>(2) Yetkilendirme eylemi için idari harç, başvuru sahibi tarafından İşgücü Planlama ve Geliştirme Merkezi hesabına peşinen yatırılmalıdır.<0} {0>The amount of administrative fee shall be determined and announced by the Department in accordance with the Article 41 (6) of OSH Law.<}0{>İdari harcın miktarı Daire tarafından Yasa’nın 41’inci maddesinin 6’ıncı fıkrası uyarınca belirlenir ve duyurulur.
<0}
 
{0>(2) Yetkili İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Veren Kuruluş, bu Tüzük ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı hükümleri uyarınca ve uluslararası ve ulusal standartları, teknik şartnameleri ve normları, kıyaslanabilir güvenlik kurallarını, kılavuz ilkeleri ve iyi uygulama ilkelerini dikkate alarak, hizmetlerin Belgeli İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları tarafından gerektiği şekilde verilmesini sağlar.<0}
 
{0>(3) Yetkili İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Veren Kuruluş, bünyesinde bulunan Belge’li personelindeki ve bu maddenin 5’inci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bendlerinde belirtilen yetkilendirme konusu ile ilgili diğer bilgilerdeki değişiklikleri derhal Daire’ye bildirecektir.<0}
 
 
{0>(5) Yazılı başvuru aşağıdakileri içerir:<0}
{0>a) Varsa Tüzel kişiliğinin ünvanı, tescilli adresi ve/veya adresi ve/veya duruma göre hizmet biriminin adresi,<0}
{0>b) Sorumlu kişinin adı ve pozisyonu,<0}
{0>c) Şirketin türü, faaliyet alanı, sicil numarası,<0}
{0>d) Verilen belgelerin referans numaralarıyla birlikte belgeli kişilerin isimleri,<0}
{0>f) Başvuru tarihi ve yeri,<0}
{0>g) Sorumlu kişinin imzası.<0}
 
{0>(6) Yetkilendirme belgesi aşağıdakileri içerir:<0}
{0>a) Dairenin başlığı,<0}
{0>b) Yetkilendirmenin referans numarası,<0}
{0>c) Yetkilendirmenin, kapsamında düzenlendiği yasa ve yönetmelik,<0}
{0>d) Kuruluşun ünvanı, tescilli adresi ve/veya duruma göre adresi,<0}
{0>f) Yetkilendirmenin düzenlenme tarihi ve yeri,<0}
{0>g) Daire Müdürünün kaşesi, adı, soyadı ve imzası.
<0}
 
Yetkilendir-me  Belgesi İçin Başvuru ve Yetkilen-dirme Belgesinin İçeriği
 13.
{0><}0{>(1) Yetkilendirme belgesi için gerekli olan yazılı başvuru aşağıdaki hususları içerir:<0}
(A)   {0><}0{> Varsa tüzel kişiliğin ünvanı, tescilli adresi ve/veya adresi ve/veya duruma göre hizmet biriminin adresini,<0}
(B)   {0><}0{> Sorumlu kişinin adı ve pozisyonunu,<0}
(C) {0><}0{> Şirketin türü, faaliyet alanı, sicil numarasını,<0} {0><}0{>
(Ç) Verilen Sertifikaların referans numaralarıyla birlikte Sertifikalı kişilerin isimlerini,<0}
(D) {0><}0{> Başvuru tarihi ve yerini,<0}
(E)   {0><}0{> Sorumlu kişinin imzasını.<0}
 
{0><}0{>(2) Yetkilendirme belgesi aşağıdaki hususları içerir:<0}
(A)   {0><}100{>Dairenin adını,<0}
(B)   {0><}88{>Yetkilendirme belgesinin referans numarasını,<0}
(C) {0><}0{>Yetkilendirme belgesinin hangi mevzuat kapsamında düzenlendiğini, {0><}0{>
(Ç) Kuruluşun ünvanı, tescilli adresi ve/veya duruma göre hizmet biriminin adresini,<0}
(D) {0><}91{>Yetkilendirme belgesinin düzenlenme tarihi ve yerini,<0}
(E)   {0><}100{>Daire Müdürünün kaşesi, adı, soyadı ve imzasını.
{0>(1) Yetkili İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Veren Kuruluş, bu Tüzük ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı hükümleri uyarınca ve uluslararası ve ulusal standartları, teknik şartnameleri ve normları, kıyaslanabilir güvenlik kurallarını, kılavuz ilkeleri ve iyi uygulama ilkelerini dikkate alarak, hizmetlerin Belgeli İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları tarafından gerektiği şekilde verilmesini sağlar.<0}
 
{0>(2) Yetkili İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Veren Kuruluş, bünyesinde bulunan Belge’li personelindeki ve bu maddenin 5’inci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bendlerinde belirtilen yetkilendirme konusu ile ilgili diğer bilgilerdeki değişiklikleri derhal Daire’ye bildirirler.<0}
 
 
{0>(5) Yazılı başvuru aşağıdakileri içerir:<0}
{0>a) Varsa Tüzel kişiliğinin ünvanı, tescilli adresi ve/veya adresi ve/veya duruma göre hizmet biriminin adresi,<0}
{0>b) Sorumlu kişinin adı ve pozisyonu,<0}
{0>c) Şirketin türü, faaliyet alanı, sicil numarası,<0}
{0>d) Verilen belgelerin referans numaralarıyla birlikte belgeli kişilerin isimleri,<0}
{0>f) Başvuru tarihi ve yeri,<0}
{0>g) Sorumlu kişinin imzası.<0}
 
{0>(6) Yetkilendirme belgesi aşağıdakileri içerir:<0}
{0>a) Dairenin başlığı,<0}
{0>b) Yetkilendirmenin referans numarası,<0}
{0>c) Yetkilendirmenin, kapsamında düzenlendiği yasa ve yönetmelik,<0}
{0>d) Kuruluşun ünvanı, tescilli adresi ve/veya duruma göre adresi,<0}
{0>f) Yetkilendirmenin düzenlenme tarihi ve yeri,<0}
{0>g) Daire Müdürünün kaşesi, adı, soyadı ve imzası.
{0>(1) Daire, bir kuruluşun başvurusu üzerine, hizmetlerin Belgeli personel tarafından yada Belgeli işverenin kendisi tarafından sağlanması şartına tabi olarak o kuruluşa yetkilendirme verir.
<0}
{0>(2) Yetkilendirme eylemi için idari harç, başvuru sahibi tarafından İşgücü Planlama ve Geliştirme Merkezi hesabına peşinen yatırılmalıdır.<0} {0>The amount of administrative fee shall be determined and announced by the Department in accordance with the Article 41 (6) of OSH Law.<}0{>İdari harcın miktarı Daire tarafından Yasa’nın 41’inci maddesinin 6’ıncı fıkrası uyarınca belirlenir ve duyurulur.
<0}
 
{0>(2) Yetkili İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Veren Kuruluş, bu Tüzük ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı hükümleri uyarınca ve uluslararası ve ulusal standartları, teknik şartnameleri ve normları, kıyaslanabilir güvenlik kurallarını, kılavuz ilkeleri ve iyi uygulama ilkelerini dikkate alarak, hizmetlerin Belgeli İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları tarafından gerektiği şekilde verilmesini sağlar.<0}
 
{0>(3) Yetkili İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Veren Kuruluş, bünyesinde bulunan Belge’li personelindeki ve bu maddenin 5’inci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bendlerinde belirtilen yetkilendirme konusu ile ilgili diğer bilgilerdeki değişiklikleri derhal Daire’ye bildirecektir.<0}
 
 
{0>(5) Yazılı başvuru aşağıdakileri içerir:<0}
{0>a) Varsa Tüzel kişiliğinin ünvanı, tescilli adresi ve/veya adresi ve/veya duruma göre hizmet biriminin adresi,<0}
{0>b) Sorumlu kişinin adı ve pozisyonu,<0}
{0>c) Şirketin türü, faaliyet alanı, sicil numarası,<0}
{0>d) Verilen belgelerin referans numaralarıyla birlikte belgeli kişilerin isimleri,<0}
{0>f) Başvuru tarihi ve yeri,<0}
{0>g) Sorumlu kişinin imzası.<0}
 
{0>(6) Yetkilendirme belgesi aşağıdakileri içerir:<0}
{0>a) Dairenin başlığı,<0}
{0>b) Yetkilendirmenin referans numarası,<0}
{0>c) Yetkilendirmenin, kapsamında düzenlendiği yasa ve yönetmelik,<0}
{0>d) Kuruluşun ünvanı, tescilli adresi ve/veya duruma göre adresi,<0}
{0>f) Yetkilendirmenin düzenlenme tarihi ve yeri,<0}
{0>g) Daire Müdürünün kaşesi, adı, soyadı ve imzası.
<0}
 
Yetkilendir-me Belgesinin İptali
14.
{0><}0{>(1) Yetkili İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Veren Kuruluş veya onun personeli, mesleki görevleri, yasal düzenlemeleri veya başka iş sağlığı ve güvenliği düzenlemelerini ciddi biçimde veya tekrarlı olarak ihlal ederse veya hizmetler Sertifika sahibi olmayan kişiler tarafından yerine getirilirse veya Yetkili İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Veren Kuruluş’un  işyerini kapattığını bildirmesi halinde, Daire yetkilendirme belgesini iptal edebilir. Yetkilendirme belgesinin iptal edilmesi kararı bu Tüzüğün 9’uncu maddesinin (2)’nci fıkrasının (B) bendinde belirtilen Temyiz Kurulu tarafından verilir.<0}
 
{0><}82{>(2) Yukarıdaki (1)’inci fıkrada belirtilen durumların ortaya çıkması halinde Temyiz kurulu durumu görüşmek üzere Daire Müdürü tarafından derhal toplantıya çağrılır. Yetkilendirme belgesi iptal edilen İlgili kuruluş karar tarihinden başlayarak on gün içinde Temyiz Kuruluna İtiraz edebilir. Kurul, itirazı ertesi iş günü görüşüp sonuçlandırır.
 
 
 
 
 
DÖRDÜNCÜ KISIM
Ortak  Kurallar
 
Bilgilendir-me Görevi
15.   {0><}0{>Daire, düzenlenen belgelerin bilgileri ile yetkilendirilen kuruluşların bilgilerinin halka açık olmasını sağlar.<0}
 
Kayıtlar ve Belgeler
16.
{0><}0{>(1) Sertifikalı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı ve Yetkili İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Veren Kuruluşlar, faaliyetlerinin kayıtlarını tutar ve talep edilmesi halinde Daire müfettişlerinin denetimine sunar.<0} {0><}0{>Kayıtlar iki yıl süreyle saklanır.
<0}
{0><}0{>(2) Sertifikalı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı ve Yetkili İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Veren Kuruluşlar, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında belirlenen kayıt ve belgeleri yeterli sayıda çoğaltıp müşterisine vermek zorundadırlar. {0>.<}0{>
 
Gözetim
17. {0><}0{>Daire müfettişleri, Sertifikalı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı ve Yetkili İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Veren Kuruluşların bu alandaki faaliyetlerinin gözetimini gerçekleştirirler.<0}
 
Diğer Kurallar
18.
{0><}0{>(1) Sertifika sahibi yabancı kişiler, bu Tüzüğün  6’ncı maddesinin (3)’üncü fıkrasında düzenlenen koşulların aynılarını yerine getirmek zorundadırlar.
<0}
{0><}0{>(2) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri için başka bir ülkede düzenlenmiş alternatif bir Sertifikaya sahip bir kişi, bu Tüzüğün  6’ncı maddesinin (2)’nci fıkrasında belirtilen niteliklere haiz olması halinde bu belge ile Daire’ye müracaat ederek bu Tüzüğün  6’ncı maddesinin (3)’üncü fıkrasının (B) bendinde bahsedilen kursa katılma şartından muaf olabilir. Yabancı Belge sınav kurulu tarafından değerlendirilir ve uygun görülmesi halinde, yabancı belge sahibi kişiye final sınavına girebileceğini gösteren bir yazı verilir. Sınava girme hakkı kazanan yabancı belge sahibi kişi bu hakkını bu  Tüzüğün  6’ncı maddesinin (6)’ncı fıkrasındaki kurallara uygun olarak kullanır. Bu Tüzüğün diğer kuralları bu kişiler için de geçerlidir.
 
{0><}0{>(3) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde tescilli, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri veren yabancı tüzel kişiler, bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak en geç oniki ay içinde yukarıdaki 11’inci maddede belirtilen koşulları yerine getirip yetkilendirme belgesi almak zorundadırlar. Yetkilendirme belgesi almayan veya alamayan yabancı tüzel kişiler bu sürenin sonunda Daire tarafından kapatılırlar.
 
 
 
BEŞİNCİ KISIM
Son   Kurallar
 
 
 
 
 
Yürütme
Yetkisi
19.
Bu Tüzük, Bakanlar Kurulu adına Çalışma İşleriyle görevli Bakanlık tarafından yürütülür.
 
Yürürlüğe
Giriş
20.
Bu Tüzük, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
EK - I
 
{0><}0{>SeSertifikalandırma Süreci İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ve Final Sınavının Organizasyonu İle İlgili Kurallar<0}
 
1. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlarının Eğitimi
 
1.1.           {0><}0{>Daire, bu Tüzüğün 6’ncı maddesinin (4)’üncü fıkrası uyarınca düzenlenen eğitim kursunu verir.<0}
1.2.           {0><}0{>Daire, yıllık plana göre en az yılda bir kez veya ondan fazla başvuru sahibinin eğitim ve final sınavı için kaydolduğu durumlarda eğitim kursu ve final sınavı düzenler.<0}
1.3.           {0><}0{>Daire, tüm başvuru sahipleri için eğitim ve final sınavının ; tarihi ve zamanı, yeri ve koşulları hakkındaki bilgileri, en geç planlanan tarihten iki hafta önce duyurur. <0}
1.4.           {0><}0{>Eğitimin toplam süresi 150 saat olup, bunun 120 saati teorik kısım ve 30 saati ise uygulamalı kısımdır.<0}
1.5.           {0><}0{>Eğitimin süresi maksimum, ardışık 10 haftaya bölünebilir.<0}
1.6.           {0><}0{>Eğitim süresi günde en fazla 6 saattir.<0} {0><}0{>Bir ders 45 dakika sürer ve ilaveten katılımcılara 15 dakika mola verilir.<0}
1.7.           {0><}0{>Eğitim kursunun organizasyonu, saat 21:00’den sonra devam etmeyecek şekilde düzenlenir.<0}
1.8.           {0><}0{>Katılımcılar tüm eğitim kursu için eğitim programını önceden alırlar.<0}
1.9.           {0><}0{>Derslerin bir kısmı, katılımcılara soru sorma imkanı tanımak için etkileşimli bir biçimde düzenlenir.<0}{0><}0{>
1.10.       Eğitim kursuna başarılı katılımın koşulları:
a)   Katılımcı, eğitimin her bir bölümüne en az %90(yüzde doksan) devam etmelidir.<0} {0><}0{>Sınav kurulu, hastalık ve benzeri özel durumlarda talep üzerine en az %80(yüzde seksen) devamı kabul etmeye karar verebilir.
b)   Katılımcı kurs sonunda küçük bir işyerinin gerçek risk analizini ve risk değerlendirmesini yapıp raporunu  ilgili ders öğretmenine sunar. Uygunluğu onaylanan rapor, katılımcının özlük dosyasında Daire tarafından saklanır.
1.11.       {0><}0{>Daire, her bir eğitim günü için katılımcıların devam durumunun kayıtlarını saklar.<0}
1.12.       Katılımcılar, kendi kişisel eğitime devam durumları hakkında yazılı teyit alırlar.
1.13.       Eğitim kursuna başarılı katılımın koşullarını yerine getiren her katılımcıya kursun bitimini müteakip kurs tamamlama belgesi verilir.
 
 
2. Final sınavı
{0><}0{><
2.1.           {0><}0{>Final sınavı, Daire tarafından düzenlenir ve bu Tüzüğün 6’ncı maddesinin (5)’inci fıkrasına uygun olarak tayin edilen Sınav Kurulu tarafından gerçekleştirilir.<0}
2.2.           {0><}0{>Final sınavı, en erken eğitimin bitiminden bir hafta sonra, ve en geç eğitimin bitiminden dört hafta sonra düzenlenir.<0}
2.3.           {0><}0{>Daire, tüm katılımcılar için final sınavının tarihi ve saati, yeri ve koşulları hakkındaki bilgileri, planlanan tarihten en az bir hafta önce duyurur.<0}
2.4.           {0><}0{>Final sınavı, teorik ve pratik olarak iki bölümden oluşur:<0}
{0><}0{>a) Teorik sınav 50 soruluk çoktan seçmeli test şeklindedir.
b) Pratik sınav ise bir risk değerlendirmesi vaka çalışmasını içerir (uygulamalı egzersiz).
2.5.           {0><}0{>Final sınavında başarılı olmak için{0><}0{>her iki bölümden de ayrı ayrı en az %70(yüzde yetmiş) puan alınması gereklidir.<0}
2.6.           {0><}0{>Sınav Kurulu, sınav sonuçlarının nihai belgesini detaylandırır ve belge verilmesi hususunda tavsiye kararını da belirterek Daire Müdürüne sunar.<0} {0><}0{>Sınav kurulunun her bir üyesi sınav protokolünü imzalar.<0}
 
 
 
 
 
 
Ek -II
{0><}0{>İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitiminin Başlıca Konuları {0><}0{> <0}
{0><}0{> (İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanının bilgi birikimi için gereklilikler<0} )
 
A.       İŞ GÜVENLİĞİ
1.     İş Sağlığı ve Güvenliği  mevzuatı ve stratejileri,
2.     İş Sağlığı ve Güvenliği’nin organizasyonu, görevler ve sorumluluklar,
3.     Makineler ve iş ekipmanlarının kullanımında güvenlik,
4.     Kişisel koruyucu ekipmanlar,
5.     İş güvenliği faaliyetleri ve teknolojileri,
6.     Çalışma ortamı tasarımı, teknoloji düzenlemesi,
7.     İşyeri için gereklilikler,
8.     Risk değerlendirmesi,
9.     Tehlikeli nesneler, tehlikeli faaliyetler,
10.Kimyasal maddeler, tehlikeli malzemeler ve asbest,
11.Acil durum için  planlama, uygulama ve tedbirler,
12.İş kazaları, raporlama, kayıt, tedbirler,
13.Teknik güvenlik, Pazar gözetimi,
14.Makineler ve iş ekipmanlarının güvenliği,
15.Elektrikle ilgili güvenlik kuralları,
16.Yangın önleme,
17.Güvenlik yönetim sistemi,
18.Büyük ve tehlikeli kazaların önlenmesi,
19.Patlayıcı ortamların önlenmesi,
20.Güvenlik ve sağlık işaretleri,
21.İnşaatta güvenlik,
22.Tarımda güvenlik,
23.Yol taşımacılığında güvenlik,
24.Ağaç işleri endüstrisinde güvenlik,
25.Metal işleri endüstrisinde güvenlik,
26.Diğer endüstrilerde güvenlik.
 
B.    SAĞLIK KORUMA
1.      İş sağlığı ile ilgili mevzuat,
2.      Sağlık koruma,
3.      Elle çalışma,
4.      Ekran gösterimleriyle çalışma,
5.      Tehlikeli faktörler,
6.      Tehlikeli kimyasallar,
7.      Toz, gürültü, titreşim,
8.      Elektromanyetik alan, radyasyon,
9.      Çalışma ortamı, iklim,
10.   Ergonomi,
11.   İnsan faktörü,
12.   Stres, taciz, işyükü, zihinsel yük,
13.   Meslek hastalıkları.
 
C. GÖZETİM PROSEDÜRLERİ
1.        Çalışma denetimi,
2.        İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanının işinin organizasyonu,
3.        İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanının görevleri,
4.        İş kazaları ve meslek hastalıklarının araştırılması,
5.        Danışmanlık hizmetleri,
6.        Karar verme süreci,
7.        İşçiler ve temsilcileriyle işbirliği,
8.        Süpervizörler ve yöneticilerle işbirliği,
9.        İş Sağlığı ve Güvenliği dökümantasyonu.
 
D.           ÇALIŞMA HUKUKU - İSTİHDAM
1.        İşle ilgili mevzuat,
2.        İş sözleşmeleri, iş tanımları, ve istihdam ilişkileri,
3.        İşin düzenlenmesi, çalışma saatleri, dinlenme saatleri,
4.        İşçi hakları,
5.        Toplu sözleşmeler.
 
E.           SOSYAL KORUMA
1.        Cinsiyet eşitliği ve ayrımcılıkla mücadele,
2.        Çocuk işgücü,
3.        Kadınların korunması,
4.        Engelli kişiler,
5.        Sosyal sigorta,
6.        Çalışma yaralanma ve hastalık sigortası,
7.        Yasadışı çalışma.
 
F.            SOSYAL BECERİLER
1.        İletişim becerileri, yazma kültürü,
2.        Girişkenlik,
3.        Görüşmeler, ikna etme, yaptırım,
4.        İhtilaf çözme,
5.        Zaman yönetimi,
6.        İnsan ilişkileri psikolojisi, etik davranış için motivasyon,
7.        Eğitim becerileri.
 
 
 
  Bugün 1 ziyaretçi (4 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=