KKTC İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANLARI
  İSG Performans Ölçüm Kriterleri
 
 
 
1.   İSG POLİTİKASI
 
1.1.LİDERLİK VE YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ
 
AMAÇ: Üst yönetimin İSG ile ilgili taahhüdünün gösterilmesi
 
Performans Ölçüm Kriterleri;        
o       İSG sorumlularının İSG ile ilgili almış oldukları eğitimler
o       Yöneticilerin İSG ile ilgili aldıkları eğitimler
o       Yöneticilerin İSG tetkiklerine katılım durumu
o       Üst düzey yöneticiler tarafından açılışı yapılan İSG eğitimlerinin sayısı
o       Üst düzey yöneticilerin katıldığı İSG toplantıları sayısı
o       İSG’nin standart toplantı gündemi olduğu aylık toplantı sayısı
o       Önemli riskler için gerçekleştirilen risk değerlendirmelerinin yüzdesi
o       Vb.
 
AMAÇ:  Tüm İSG faaliyetlerinin tanımlanmış, dökümante edilmiş ve yeterli kaynak ayrılmış olmasının güvence altına alınması
 
Performans Ölçüm Kriterleri:
o       İSG hedefleri için ayrılan bütçe
o       İSG yönetim sisteminin özel bileşenleri için 100 çalışan başına aylık/ 3 aylık/ yıllık harcanan TL
o       İSG Yönetim sisteminin tüm bileşenleri için aylık/ 3 aylık/ yıllık harcanan TL
o       Vb.
 
1.2. İSG POLİTİKASI
 
AMAÇ: Kuruluşta güvenlik ve sağlık kültürünün değerlendirilmesi
 
Performans Ölçüm Kriterleri : ( Not: Bu indikatörler ve ölçümler yıllık hedefler olarak kullanılamayabilir, ancak İSG performansı için iyi uygulama standartlarıdır. Tetkiklerde kullanılabilir.)
o       Politika yıllık olarak gözden geçiriliyor mu?
o       İSG Yönetim sisteminde referans alınıyor mu?
o       Üst yönetim tarafından imzalanmış ve tarih atılmış mı?
o       İSG yönetim sisteminde, mevzuatta, proseste olan değişiklikler de güncelleniyor mu?
o       Tüm çalışanlara ve taşeronlara iletilmiş durumda, isteyenler politikaya ulaşabiliyor mu?
o       Politika tüm çalışanlar tarafından anlaşılmış ve özümsenmiş durumda mı?
o       Vb.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.   PLANLAMA
 
2.1.    RİSK YÖNETİMİ İÇİN PLANLAMA
 
AMAÇ: Tüm tehlikelerin ve risklerin tanımlanması, önceliklendirilmesi ve uygun şekilde yönetilmesinin güvence altına alınması.
 
Performans Ölçüm Kriterleri:
o       Kendi tehlike ve risklerini tanımlayan bölümlerin sayısı
o       Bölümlerde yüksek önem derecesine sahip olarak tanımlanan risklerin sayısı
o       Risk değerlendirmelerinin gözden geçirilme periyodu
o       Kaynakta önleme yolu ile önem dereceleri düşürülen veya önlenen riskler
o       Kontrol tedbirlerinin uygulanma durumu
o       Vb.
 
2.2.          AMAÇLAR VE HEDEFLER
 
AMAÇ: İSG’nin iyileştirilmesi için amaçlar ve ölçülebilir hedeflerin oluşturulma durumunun değerlendirilmesi
 
Performans Ölçüm Kriterleri:  
o       Bir yıl içerisinde oluşturulan amaçlar ve hedefler
o       Amaçlar ve hedeflerin içerisinde İSG politikasına uygun olanların sayısı
o       Vb.
 
2.3.              İSG YÖNETİM PROGRAMLARI
 
AMAÇ: İSG faaliyetlerinin planlı ve sistematik olma durumunun değerlendirilmesi.
 
Performans Ölçüm Kriterleri: 
o       İSG yönetim programı oluşturan birimlerin %’si
o       Yönetim programlarının risk değerlendirmelerde belirtilen gerekli faaliyetle uygunluk durumu
o       İSG yönetim sistemini destekleyebileceği tanımlanan faaliyetlerin sayısı
o       Ayrılan bütçe ile kontrol edilen risklerin yüzdesi
o       Vb.
 
3. UYGULAMA
 
3.1.                     HESAP VERME VE SORUMLULUK
 
AMAÇ:  Yasal zorunluluğu olan personelin İSG ile ilgili kendi sorumluluklarının bilincinde olup olmadıklarının değerlendirilmesi
 
Performans Ölçüm Kriterleri:  
o       Görev tanımlarında İSG ile ilgili sorumlulukları tanımlanmış olan personelin yüzdesi
o       Vb.
 
 
 
AMAÇ:  İSG ile ilgili sorumluluğu ve hesap verme durumu olan personelin tanımlanmış, dökümante edilmiş ve anlaşılmış olup olmadığının değerlendirilmesi
 
Performans Ölçüm Kriterleri:  
o       Önemli personel pozisyonlarında İSG ile ilgili sorumlulukları ve hesap verme durumları tanımlanmış olan personelin yüzdesi
o       Personelin pozisyonla ilgili performans değerlendirme kriterleri içerisinde İSG ile ilgili performans indikatörlerinin yüzdesi
o       İSG ile ilgili olarak görev tanımları gözden geçirilen personle %’si
o       İSG ile ilgili performans formlarında belirtilen ve karşılaşılan kişisel hedefler.
o       Vb.
 
AMAÇ: Taşeronların İSG Performansının güvencede olup olmadığının değerlendirilmesi
 
Performans Ölçüm Kriterleri: 
o     Taşeronların İSG kurallarına uyum durumu
o     Vb.
 
3.2. DANIŞMA, MOTİVASYON, BİLİNÇ
 
AMAÇ: Çalışanların   “ İSG “ toplantılarına düzenli katılım durumlarının değerlendirilmesi.
 
Performans Ölçüm Kriterleri:
o       Planlanan ve gerçekleştirilen   İSG toplantılarının sayısı
o       Vardiya başına katılan çalışanların yüzdesi
o       Toplantılarda kararlaştırılan aksiyonlar arasında tamamlanmış olan aksiyonların yüzdesi.
o       Vb.
 
AMAÇ: İşyerinde İSG ile ilgili konuların iş gücü ile tartışma durumunun değerlendirilmesi
 
Performans Ölçüm Kriterleri: 
o       Çalışma grupları ile birlikte gözden geçirilen Standart Operasyon Prosedürü, risk değerlendirme, vb. sayısı
o       İşle ilgili proseste veya çalışma ortamında olabilecek değişikliklerin rutin gündem olarak tartışıldığı İSG “ toplantı sayısı.
o       Vb.
 
 
AMAÇ: Kritik faaliyetler için SOP’lerin varlığının değerlendirilmesi
 
Performans Ölçüm Kriterleri: 
o     Kritik faaliyetler için tamamlanan SOP sayısı
o     Vb.
 
AMAÇ: İş gücünün iş güvenliğinin sahada proaktif ve reaktif şekilde yönetilmesi ile ilgili algılamasının değerlendirilmesi.
 
 
 
 
Performans Ölçüm Kriterleri: 
o       Güvenlik iklimi ve güvenlik kültürü oluşturulmasına yönelik olarak gerçekleştirilen aksiyon sayısı
o       Çalışanların yöneticilerinin İSG ile ilgili taahhüdünü ve uygulamalarını değerlendirme sonuçları ( çok yüksek, yüksek, orta, düşük vb. )
o       İş ortamında, tesiste, ekipmanda ve materyallerde olabilecek değişikliklerin tartışıldığı İSG toplantılarının sayısı
o       “ tool-box “ toplantılarında gündeme getirilen hususların ne kadarının aksiyon haline getirildiği
o       vb.
 
AMAÇ:  İSG yönetiminin profilinin iyileştirilmesi
 
Performans Ölçüm Kriterleri:  
o       Çalışma grubu veya bölüm seviyesinde 3 aylık/ yıllık hedef karşılama durumu
o       Çalışma grubu veya bölümler tarafından gerçekleştirilen İSG iyileştirmeleri dolayısıyla ödül alanların sayısı.
o       Vb.
 
3.2.                     EĞİTİM-YETKİNLİK
 
AMAÇ:  Çalışanların yetkinliğinin güvence altına alınması için kendileri ile ilişkili yeterli eğitim alıp almadıkları veya talimat verilip verilmediğinin değerlendirilmesi.
 
Performans Ölçüm Kriterleri:  
o       Gerçekleştirilen eğitim ihtiyaçları analizi sayısı
o       Eğitim ihtiyaçları analizi ile uyumlu şekilde çalışanlar tarafından alınan eğitimlerin sayısı
o       Planlanan eğitimler arasında İSG eğitimlerinin yüzdesi
o       Ayda / 3 ayda / yılda spesifik İSG eğitimi alan çalışan sayısı
o       Etkinliği ve uygunluğu değerlendirilen İSG eğitimlerinin sayısı
o       Elle taşıma eğitimi alıp iskelet sistemi rahatsızlığı geçirmemiş personel sayısı
o       İş izni eğitimi alıp iş izni ile ilgili herhangi bir uygunsuzluğu bulunmayan personel sayısı
o       Özel bir konuda ( örneğin elektrik, KKD, ekranlı araçlar, el aletleri vb.) eğitim alıp bu özel konuda uygunsuzluğu bulunmayan personel sayısı
o       Eğitimlerde istenen davranışları sergileyen personelin başarı yüzdesi
o       Gerekli yetkinlik seviyesini sağlayan personel yüzdesi
o       İşe giriş eğitimi almış olan çalışanların yüzdesi
o       İlkyardım eğitimi almış olan personelin yüzdesi
o       İSG eğitimi almış olan yönetim kademesinin yüzdesi
o       Etkinliği ve uygunluğu açısından “iyi” veya “çok iyi” olarak değerlendirilmiş olan İSG eğitimlerinin yüzdesi
o       Vb.
 
AMAÇ: Güvenli ve yetkin çalışan durumunun değerlendirilmesi
 
Performans Ölçüm Kriterleri:
o       Eğitim planlarında takvime bağlanmış olan eğitimlerin tamamlanma durumu
o       Eğitim eksikliği en büyük sebebi olan kaza / vaka yüzdesi
o       Vb.
 
 
3.4. İLETİŞİM
 
AMAÇ: İSG ile ilgili konuların etkin iletişiminin sağlanması
 
Performans Ölçüm Kriterleri:  
o       Tutanakları olan İSG ile ilgili toplantı yüzdesi
o       Toplantılardan sonra 3 gün içerisinde iletilen toplantı tutanaklarının yüzdesi
o       Aylık / üç aylık / yıllık iletilen iş güvenliği bültenlerinin, vb. sayısı.
o       Tüm iş gücüne iletilen bültenlerin sayısı
o       İSG kurulu toplantılarının sayısı
o       Son yıl içerisinde gözden geçirilen Standart Operasyon Prosedürü sayısı
o       Toplantılara katılan yöneticilerinin yüzdesi
o       Vb.
 
AMAÇ:  İSG ile ilgili hususların sistematik olarak iletilip iletilmediğinin değerlendirilmesi
 
Performans Ölçüm Kriterleri:
o       Kazaların, vakaların, tehlikelerin rutin olarak tartışıldığı toplantıların sayısı
o       Çalışma ortamında / ekipmanlarda / proseste, malzemelerdeki değişikliklerin tartışıldığı toplantıların yüzdesi
o       İSG’ye ayrılmış olan duyuru panoları ve arasında aylık olarak güncellenenlerin yüzdesi
o       İSG toplantılarına katılan çalışanların yüzdesi
o       Vb.
 
3.5. RAPORLAMA
 
AMAÇ: İSG hususları ile ilgili raporlama şartlarının biliniyor ve anlaşılmış olması
 
Performans Ölçüm Kriterleri: 
o       Kazaların / vakaların derhal raporlanması gerektiğinin tartışıldığı toplantıların sayısı
o       Kaza-vaka raporlamanın tartışıldığı eğitimi alan personel sayısı
o       Bölüm veya çalışma grubu başına aylık / 3 Aylık / yıllık raporlanan ramak kala veya kaza sayısı
o       Bölüm veya çalışma grubu başına aylık / 3 aylık / yıllık raporlanan iyileştirme önerileri
o       Herhangi bir ramak kala raporlandıktan sonra önlem alınmadan olmuş vaka sayısı
o       Tekrar eden vakaların sayısı
o       Aynı gün içerisinde raporlanan vakaların yüzdesi (Vaktinde raporlamanın ölçümü açısından )
o       Vakadan sonra 24 saat içerisinde tamamlanan ve İSG sorumlusu tarafından alınan vaka raporlarının yüzdesi
o       İSG performans istatistiklerini her ayın / 3 ayın son üç günü içerisinde raporlayan bölümlerin yüzdesi
o       Aylık / 3 aylık / yıllık raporlanan yaralanma sayısı
o       Vb.
 
 
 
 
 
 
 
3.6.İSG YÖNETİM SİSTEMİNİ DESTEKLEYEN TÜM DÖKÜMANTASYON
 
AMAÇ: İSG yönetim sistemini destekleyen tüm dökümanlar
 
Performans Ölçüm Kriterleri: 
o       Sahada iş izni gerektirdiği bilinen işler arasında iş izni formu doldurulmuş olanların yüzdesi
o       İş izni alınmadan gerçekleştirilen işlerin sayısı
o       Vb.
 
3.7.RİSK YÖNETİMİ: TEHLİKE TANIMLAMA, RİSK DEĞERLENDİRME, KONTROL.
 
AMAÇ: Tehlikelerin ve risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve kontrolü.
 
Performans Ölçüm Kriterleri: 
o       Aylık / 3 aylık / Yıllık yeni yapılan risk değerlendirme sayısı
o       Aylık / 3 Aylık / Yıllık gözden geçirilen risk değerlendirme sayısı
o       Aylık / 3 Aylık / Yıllık hazırlanan Standart Operasyon Prosedürü sayısı
o       Aylık / 3 Aylık / Yıllık saha denetimi sayısı
o       Haftalık/ Aylık/Yıllık temizlik-düzen denetimleri sayısı
o       Haftalık/Aylık/Yıllık olarak raporlanan ve tıbbi müdahale gerektiren tüm yaralanmalar arasında araştırma yapılanların yüzdesi
o       Haftalık/Aylık/Yıllık olarak raporlanan ve kayıp iş günü olan tüm yaralanmalar arasında araştırma yapılanların yüzdesi
o       Vb.
 
AMAÇ: Tehlike ve risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve kontrolüne tutarlı bir yaklaşım getirilmesi
 
Performans Ölçüm Kriterleri:
o       Risk değerlendirme ve kontrol tedbirlerinin uygulanmasını müteakip tanımlanmış önemli risklerden kaynaklanan yaralanmaların sayısı
o       Uygulanan ancak başarısızlığa uğrayan risk kontrol tedbirlerinin sayısı
o       Kontrol tedbirleri uygulanan alanlarda tekrar eden vakaların sayısı
o       Risk değerlendirme çalışmalarının sonuçlarına göre tanımlanan riskler arasında kontrol edilenlerin yüzdesi
o       Risk değerlendirmeleri ile ilgili düzeltici faaliyetlerin sayısı
o       Risk kontrol hiyerarşisine göre kaynağında önlenen veya azaltılan risklerin sayısı
o       vb
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.8. RİSK YÖNETİMİ: MAL, HİZMET VE EKİPMAN SATIN ALMA
 
AMAÇ: Mal, hizmet ve ekipman satın almadan önce risklerin tanımlanması ve değerlendirilmesi
 
Performans Ölçüm Kriterleri:
o       ISG risk değerlendirmesi yapılarak alımı yapılan büyük satın almaların yüzdesi
o       Taşeronlar da dahil olmak üzere ekipmanların satın alımı sürecine katılan personelin yüzdesi
o       ISG risk değerlendirmesi sonucu satın alınan tesis/ekipmanı kullanan personelin yaralanma yüzdesi
o       Yeni ekipmanlar satın alınmadan önce gerçekleştirilen risk değerlendirmelerinin yüzdesi
o       ISG konusunda şartları içeren hizmet sözleşmelerinin yüzdesi
o       Yeni satın alınmış olup önleyici bakım planına dahil edilen tesis/ekipmanın yüzdesi
o       ISG standartlarını ve şartlarını sağlayan ekipmanların yüzdesi
o       Satın alma kurallarında İSG ile ilgili şartların sayısı
o       Vb.
 
3.10. RİSK YÖNETİMİ: TASARIM, İMALAT, MONTAJ VE İŞLETME:
 
AMAÇ: Tasarım, İmalat, Montaj ve İşletmeye Alma süreçlerinden önce İSG tehlike ve risklerinin tanımlanmasını ve değerlendirilmesini sağlamak
 
Performans Ölçüm Kriterleri:
o       Ekipman/tesis alımlarından önce risk değerlendirmesini sistematik olarak uygulayan birimlerin yüzdesi
o       Tasarım ve imalat süreçlerinde gözden geçirilen risk değerlendirmelerin yüzdesi
o       Montaj ve işletme aşamalarında gözden geçirilen risk değerlendirmelerinin yüzdesi
o       Risk değerlendirmesi yapılmadan kurulmuş olan tesis/ekipmanlarda yaralanma yüzdesi
o       Vb.
 
3.11. RİSK YÖNETİMİ: DEĞİŞİM YÖNETİMİ
 
AMAÇ: İşyerindeki tüm değişikliklerin uygulanmadan önce bilinmesinin, değerlendirilmesinin ve kontrol edilmesinin sağlanması
 
Performans Ölçüm Kriterleri:
o       İşyerinde yapılacak değişikliklerin İSG boyutunun tartışıldığı toplantı sayısı
o       Operasyonel değişikliklerin İSG boyutunun tartışıldığı toplantı sayısı
o       İşyerindeki değişikliklerin İSG boyutunun periyodik olarak tartışıldığı toplantı sayısı
o       Vardiya teslim raporu hazırlayan birim sayısı
o       Vb.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.12. RİSK YÖNETİMİ: TAŞERONLARIN YÖNETİMİ
 
AMAÇ: Tüm taşeronların etkin ve uyumlu İSG yönetim sistemine sahip olmasının sağlanması
 
Performans Ölçüm Kriterleri:
o       Önemli risklerini belirlemiş olan taşeronların sayısı
o       Belirli bir periyotta taşeronlarla İSG konusunda yapılan toplantı sayısı
o       Kuruluşun İSG şartlarının tümüyle bilincinde olan taşeron sayısı
o       Belirli bir periyotta taşeronların raporladığı ramak kala olay sayısı
o       Belirli bir periyotta taşeronların raporladığı 3 günden az iş günü kaybıyla sonuçlanan yaralanma sayısı
o       Belirli bir periyotta taşeronların raporladığı 3 günden fazla iş günü kaybıyla sonuçlanan yaralanma sayısı
o       Belirli bir periyotta taşeronlara yapılan İSG denetimleri sayısı
o       Belirli bir periyotta taşeronların raporladığı meslek hastalığı sayısı
o       Vb.
 
3.12. ACİL DURUM HAZIRLIKLARI VE MÜDAHALE-ACİL DURUM MÜDAHALE
 
AMAÇ: Plansız bir olayın etkilerinin minimize edilmesi
 
Performans Ölçüm Kriterleri:
o       Gerçekleştirilen acil durum tahliye tatbikatlarının sayısı
o       Acil durum müdahale ve koordinasyon konusunda eğitilmiş personel sayısı
o       Acil durum müdahale/tahliye tatbikatlarına katılan personel sayısı
o       Gerçekleştirilen acil durum müdahale tatbikatlarının sayısı
o       Çalışanların/halkın/medyanın bilgilendirilmesi konusunda eğitim almış personel sayısı
o       Periyodik bakım programına alınan acil durum ekipmanlarının yüzdesi
o       Uygunluk ve etkinlik açısından test edilen acil durum sistemlerinin (Yangın sistemi, yangın hidrantları, alarmlar, vb.)
o       Vb.
 
3.13. ACİL DURUM HAZIRLIKLARI VE MÜDAHALE-YARALANMA YÖNETİMİ
 
AMAÇ: Etkin bir yaralanma yönetim sisteminin sağlanması
 
Performans Ölçüm Kriterleri:
o       İlk yardım konusunda eğitim almış personel yüzdesi
o       İlk yardım ekipmanlarının kontrolü için yapılan denetim sayısı
o       Belirli bir periyotta ilk yardım gerektiren vaka sayısı
o       Belirli bir periyotta tıbbi müdahale ve tedavi gerektiren vaka sayısı
o       Belirli bir periyotta ilk yardım gerektiren ve tıbbi müdahaleyle sonuçlanan vaka sayısı
o       Yaralanmalar dolayısı ile toplam işgünü kaybı
o       Vb.
                                 
4.   ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
 
4.1. İSG YÖNETİM SİSTEMİNİN İZLENMESİ
 
AMAÇ: İSG Yönetim sisteminin izlenmesi ve ölçülmesi
 
Performans Ölçüm Kriterleri:
o       İSG Yönetim Sistemi eğitimi alan personel sayısı
o       İSG risk değerlendirmelerini gerçekleştiren birim sayısı
o       Birimlerine özgü İSG risklerinin önlenmesine/azaltılmasına yönelik hedefler oluşturan birim sayısı
o       İSG yönetim sisteminde iyileştirme gerçekleştirilen durumların yüzdesi
o       Hedeflerin üzerinde veya altında elde edilen sonuçların yüzdesi
o       Vb.
 
4.2. DENETİM, TEST VE İZLEME
 
AMAÇ: Mekanik, çevresel, kişisel ve biyolojik dahil olmak üzere tüm tehlikelerin izlenmesi ve ölçülmesinin sağlanması
 
Performans Ölçüm Kriterleri:
o       Belirli bir periyotta gerçekleştirilen İSG denetimi sayısı
o       Tesis ekipmanın İSG denetimini yapabilecek yetkinlikte olan personel sayısı
o       Aydınlatma ölçümü yapılan alan sayısı
o       Aydınlatma ölçüm değeri standartlara uygun olan alan sayısı
o       Gürültü ölçümü yapılan alan sayısı
o       Gürültü maruziyet değeri 85 dBA’nın üzerinde olan alan sayısı
o       Topraklama ölçümü yapılan nokta sayısı
o       Topraklama ölçüm değeri standardın üzerinde olan nokta sayısı
o       Ortam havası ölçümü yapılan alan sayısı
o       Ortam havası ölçümü standardın üzerinde olan alan sayısı
o       Kullanma suyu ölçümü yapılan alan sayısı
o       İçme suyu ölçümü yapılan sebil sayısı
o       Periyodik sağlık gözetimine tabi tutulan personel sayısı
o       Göz muayenesi yapılan personel sayısı
o       İşitme muayenesi yapılan personel sayısı
o       Muayenesi yapılan personel sayısı
o       Ekipmanlarda bakımsızlık kaynaklı yangın/tutuşma sayısı
o       Havalandırma sistemlerinin arıza sayısı
o       Yer seviyesinden düşme vakalarının sayısı
o       Yüksekten düşme vakalarının sayısı
o       Gıda zehirlenmeleri vakalarının sayısı
o       İçme suyu kontaminasyonu vakalarının sayısı
o       İşe girişte sağlık gözetimi yapılan personel sayısı
o       İş değişikliğinden önce sağlık gözetimi yapılan personel sayısı
o       Arızalanan ekipman sayısı
o       Yangın söndürücülerin sayısı
o       Koruyucu gereken ve koruyucusu olan ekipman sayısı
o       Vb.
 
4.3. İSG YÖNETİM SİSTEMİ TETKİKLERİ
 
AMAÇ: ISG yönetim sisteminin uygunsuzluklar açısından değerlendirilmesi
 
Performans Ölçüm Kriterleri:
o       ISG tetkikleri sayısı (ISG yönetim sistemi, ISG mevzuatı, Hijyen, Tehlikeli maddeler, vb.)
o       Haftalık/aylık/yıllık olarak tanımlanmış güvenli davranış sayısı
o       Haftalık/aylık/yıllık olarak tanımlanmış güvenli olmayan davranış sayısı
o       Denetçi eğitimi alan personel sayısı
o       Tetkiklerde tanımlanmış olan birimlere göre uygunsuzluk sayısı
o       Risk değerlendirme eğitimi almış olan personel sayısı
o       Vb.
                         
4.4. DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYET:
 
AMAÇ: Denetimlerden, vakalardan, vb. elde edilen tüm sonuçların araştırılması ve uygunsuzlukların önlenmesi
 
Performans Ölçüm Kriterleri:
o       Düzeltici faaliyetlerin tartışıldığı İSG toplantıları sayısı
o       Uygulanan düzeltici faaliyet sayısı
o       Vb.
 
4.5. VAKA ARAŞTIRMASI
 
AMAÇ: Tüm vakaların araştırılması ve tekrarlanmalarının önlenmesi
 
Performans Ölçüm Kriterleri:
o       Bir vakanın olmasını müteakip 3 gün içersinde yapılmış olan araştırmaların sayısı
o       Belirli bir dönem içerisinde olan vakalar ve bunların arasından kök-sebep analizi yapılarak araştırılanların sayısı
o       Kaza araştırmalarına katılan personel sayısı
o       Bir vakaya bağlı olarak revize edilen SOP’lerin sayısı
o       Bir vakaya bağlı olarak revize edilen risk değerlendirmelerinin sayısı
o       Bir vakaya bağlı olarak uygulanan düzeltici faaliyetlerin sayısı
o       Bir vakaya bağlı olarak verilen eğitimlerin sayısı
o       Vb.
 
 
 
 
             
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı
 
  Bugün 1 ziyaretçi (5 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=