KKTC İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANLARI
  Çıraklık Ve Meslek Eğitimi Yasası
 

 
RG Sayı:64               
7 Temmuz 1988
 
 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi'nin 24 Haziran,1988 tarihli birleşiminde kabul olunan "Çıraklık ve Meslek Eğitimi Yasası",  Anayasa'nın 94 (1) maddesi gereğince, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle ilân olunur.
 
Sayı: 28/1988
ÇIRAKLIK VE MESLEK EĞİTİMİ YASASI
 
(45/2003;50/2003 ve 9/2007  sayılı değişiklik yasalarıyla birleştirilmiş ve değiştirilmiş şekliyle)
 
 
MADDE DİZİNİ:
 
       BİRİNCİ KISIM – GENEL KURALLAR.
Madde   1.   Kısa isim.
Madde   2.   Tefsir.
Madde   3.   Kapsam.
Madde   4.   Amaç.
 
       İKİNCİ KISIM – ÇIRAKLIK VE MESLEK EĞİTİMİ KURULU İLE İLGİLİ KURALLAR.
Madde   5.   Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kurulunun oluşumu.
Madde   6.  Kurulun görevleri.
 
       ÜÇÜNCÜ KISIM – ÇIRAKLIK, KALFALIK VE MESLEK EĞİTİMİ İLE İLGİLİ KURALLAR.
      
       BİRİNCİ BÖLÜM – Çıraklık ve Meslek Eğitimi
Madde   7.   Çıraklık koşulları.
Madde   8.   Çırakların Statüleri.
Madde   9.   Çırakların Eğitimi.
Madde 10. Çıraklık Sözleşmesi.
Madde 11. Çıraklığa başlama, Çıraklık süresi ve Bölüm Değiştirme.
Madde 12. Teknik öğretim görevlisi (öğretici usta) bulundurma koşulu.
Madde 13. Kalfalık sınavı.
Madde 14. Kalfa ünvanı kullanma ve işyeri değiştirme.
 
       İKİNCİ BÖLÜM – Meslek Eğitimi ile İlgili Kurallar.
Madde 15. İşletmelerde meslek eğitimi.
Madde 16. Meslek eğitimi programları.
Madde 17. Teorik eğitim.
Madde 18. İşyeri koşullarına ve çalışma düzenine uyma.
Madde 19. Grev uygulaması ve işçi sayısının azalması hallerinde eğitim.
Madde 20. Beceri eğitimi yaptırabilecek diğer yerler.
Madde 21. Mesleki eğitime katılma payı.
 
 
       DÖRDÜNCÜ KISIM – ÜCRET, SOSYAL GÜVENLİK VE İZİN İLE İLGİLİ KLURALLAR.
Madde 22. Ücret.
Madde 23. Sosyal güvenlik.
Madde 24. İzin.
 
       BEŞİNCİ KISIM - USTALIK.
Madde 25. Ustalık eğitimi.
Madde 26. Ustalık sınavı.
Madde 27. Ustalık belgesi verme koşulları.
Madde 28. İşyeri açma.
Madde 29. Teknik öğretim görevlileri (öğretivi usta) belgesi verilmesi koşulları.
 
       ALTINCI KISIM – ÇIRAKLIK, MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİ GELİŞTİRME VE YAYGINLAŞTIRMA FONU İLE İLGİLİ KURALLAR.
Madde 30. Fonun kuruluş amacı.
Madde 31. Fonun kaynakları.
Madde 32. Fon kaynaklarının kulllanımı.
Madde 33. Sözleşmeli personelin ücret ve ek ücreti.
Madde 34. Fonun denetimi ve yönetimi.
Madde 35. Çıraklık, Meslek ve Teknik Eğitimin Teşviki.
 
       YEDİNCİ KISIM – ÇEŞİTLİ KURALLAR.
Madde 36. Sanayi bölgelerinde çıraklık eğitimi kurumları.
Madde 37. Değerlendirme.
Madde 38. Eğitim giderleri.
Madde 39. Meslek kursları.
Madde 40. Özel eğitim kursları.
Madde 41. Yolluk ve huzur hakkı.
Madde 42. Denetleme, suç ve ceza.
Madde 43. Kalfalık mesleği ve ustralık belgesi verilme koşulları.
 
       SEKİZİNCİ KISIM – GEÇİCİ KURALLAR.
Geçici Madde 1.
Geçici Madde 2.
Geçici Madde 3.
Geçici Madde 4.
 
       DOKUZUNCU KISIM – SON KURALLAR.
Madde 44. Yürütme yetkisi.
Madde 45. Yürürlükten kaldırma
Madde 46. Yürürlüğe giriş.
 
 
 
 
            Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar :
 
BİRİNCİ KISIM
Genel Kurallar
 
Kısa İsim
1
Bu Yasa, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Yasası olarak isimlendirilir.
 
Tefsir
2.     Bu Yasaa metin başka türlü grektirmedikçe :
        " Bakanlık ", Eğitim ve Öğretim işleri ile görevli bakanlığı anlatır.
        " Bakan ", Eğitim ve Öğretim işleri ile görevli Bakanı anlatır.
        " Çırak ", bir meslek alanında çıraklık sözleşmesi esaslarına göre mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını, iş içerisinde geliştiren kişiyi anlatır.
        " Devlet ", Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini anlatır.
        " Öğrenci ", Pratik Sanat Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi ve Teknik Lislerde ve sanat ve meslek eğitimi yapan benzeri diğer örgün eğitim kurumlarında eğitim görenleri anlatır.
        " Kalfa ", bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri, iş ve işlemleri bir ustanın gözetimi altında, kabul edilebilir standartlarda yapabilen kişiyi anlatır.
        " Usta ", bir mesleğin grektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış ve bunları, mal ve hizmet üretiminde, iş hayatınca kabul edilebilecek standartlarda uygulayabilen, üretimi planlayabilen, üretim   sırasında karşılaşılabilecek sorunları çözümleyebilen, düşüncelerini yazılı, sözlü ve resim ile açıklayabilen, üretimle ilgili pratik hesaplamaları yapabilen kişiyi anlatır.
        " Teknik Öğretim Görevlisi (Öğretici Usta)", ustalık yeteneğini kazanmış; çırakların, kalfaların ve meslek lisesi öğrencilerinin işyerindeki meslek eğitiminden sorumlu; meslek eğitimi tekniklerini bilen ve uygulayan kişiyi anlatır.
        " İşletmelerde Meslek Eğitimi", Mesleki ve Teknik Öğretim Kurumu öğrencilerinin beceri eğitimlerinin işletmelerde, teorik eğitimlerinin ise mesleki ve teknik eğitim kurumlannda veya işletme veya kurumlarca tesis edilen eğitim merkezlerinde yapılan eğitim uygulamalarını anlatır.
        " Fon ", Bu Yasanın 30'uncu maddesi uyarınca kurulan, Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonunu anlatır.
        "Meslek Eğitimi", yaygın eğitim sistemi içinde olmak üzere, okullarda, kurs merkezlerinde ve işyerlerinde yapılan meslek eğitimini anlatır.
        "İşveren", Özel sektörde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişileri ve kuruluşları, genel ve katma bütçeli daire, Kamu İktisadi Teşebbüslerini, döner sermayeli kuruluşları, özel yasaya dayanılarak kurulan banka ve kuruluşları anlatır.
        “İşyeri", Özel sektörde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin, genel ve katma bütçeli daire ve kuruluşların, yerel yönetimlerin, kamu iktisadi tesebbüslerinin, döner sermayeli kuruluşların, özel yasa ile veya   özel yasada öngörülen yetkiye dayanılarak kurulan Banka ve kuruluşların faaliyetlerini sürdürdükleri bina, işletme ve tesisler ile benzer yerleri anlatır.
 
 
 
 
Kapsam
3
Bu Yasa :
 
 
(1)
Devlette aktif durumda bulunan gerçek ve tüzel kişilere ait işyerlerini; bakanlıklara ait kuruluşlar ile döner sermayeli kuruluşları ve diğer işyerleri ile bu kuruluşlarda çalışan çırak, kalfa ve ustaları ; ve
 
 
(2)
(1)'nci fıkrada öngörülen işyerlerinde eğitim gören öğrencileri
 
 
kapsar.
 
Amaç
4.
Bu Yasanın amacı, çırak,   kalfa ve ustaların eğitimi ile okullarda ve işletmelerde yapılacak mesleki eğitime ilişkin esasları düzenlemektir.
 
 
İKİNCİ KISlM
Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kurulu
İle İlgili Kurallar
 
 
Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kurulunun oluşumu
5.
(1)
Çıraklık , kalfalık ve ustalık eğitimi ile okullarda ve işletmelerde yapılacak mesleki eğitimin planlanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi konularında tavsiye kararları almak ve görüş bildirmek üzere, aşağıda   öngörülen on iki kişiden oluşan bir Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kurulu kurulur :
 
 
 
 
(A)
Bakanlıkta, Mesleki ve Teknik Eğitim ile ilgili Müsteşar (Başkan) ;
 
 
 
 
(B)
Bakanlıkça görevlendirilecek ilgili Daire Müdürü ( Üye);
 
 
 
 
(C)
Maliye işleri ile görevli Bakanlığın temsilcisi (Üye);
 
 
 
 
(Ç)
Sanayi ve Ticaret işleri ile görevli Bakanlığın temsilcisi (Üye);
 
 
 
 
(D)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik işleri ile görevli Bakanlığın temsilcisi (Üye);
 
 
 
 
(E)
Devlet Planlama Örgütü Sosyal Planlama Dairesi temsilcisi (Üye);
 
 
 
 
(F)
Sanayi Odaları Birliği temsilcisi (Üye);
 
 
 
 
(G)
Esnaf ve Sanatkârlar Birliğinin temsilcisi (Üye);
 
 
 
 
(H)
En çok üyeye sahip işveren Sendikası temsilcisi (Üye);
 
 
 
 
(I)
En çok üyeye sahip işçi sendikaları Federasyonu temsilcisi (Üye);
 
 
 
 
(İ)
Mimar-Mülendis Odaları Birliğinin temsilcisi (Üye) ; ve
 
 
 
 
(J)
Mesleki ve Teknik Eğitim Liselerinde görev yapan Bakanlıkça belirlenecek bir okul müdürü veya meslek öğretmeni (Üye).
 
 
 
(2)
Kurul kararları,. Bakanın onayı ile uygulanır.
 
 
 
(3)
Bakan gerekli gördüğü durumlarda toplantılara başkanlık yapar.
 
 
 
(4)
Bakanlık gerekli gördüğü durumlarda mesleki   ve teknik eğitimle ilgili daire personeli ile diğer Bakanlık personelinden gerekli gördük1erini toplantıya çağırabilir.
 
 
 
(5)
Kurulun sekreterlik hizmetleri Bakanlıkça yürütülür.
 
 
 
(6)
Kurulun toplantı ve çalışma esasları bir tüzükle saptanır.
 
 
 
 
Kurulun
6
Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kurulunun görevleri şunlardır :
 
Görevleri
 
(1)
Bu Yasanın ve bu Yasa uyarınca çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerin uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek ;
 
 
 
(2)
Çeşitli sektör ve dallarda çıraklık eğitimi ile meslek eğitimi konularında eğitim gereksinimlerini saptamak ve Bakanlığa bildirmek ;       
 
 
 
(3)
Çıraklık ve mesleki eğitim programlarının esasları ve süreleri hakkında Bakanlığa görüş bildirmek ;
 
 
 
 
(4)
Çıraklık ve işletmelerdeki mesleki eğitim sınav komisyonlarının kurulması ve çalışması ile sınavların yapılış usullerine ilişkin tüzük taslaklarını değerlendirmek ;
 
 
 
(5)
Çıraklık ve mesleki eğitimle ilgili Bakanlıkça gönderilecek konuları incelemek ve görüş bildirmek ;
 
 
 
(6)
Bu Yasa kuralları çerçeresinde yapılacak çıraklık ve mesleki eğitimde, uygulama alanına alınacak veya çıkarılacak yer ve meslekleri belirlemek ve bu konuda Bakanlığa   görüş   bildirmek ;
 
 
 
(7)
Teknolojik gelişmelerin ve iş yaşamındaki gelişmelerin meslek eğitimine etkilerini incelemek ve bu konularda Bakanlığa görüş bildirmek; ve
 
 
 
(8)
Bu Yasa ile ilgili mesleklerdeki ünvanların görev, yetki ve sorumluluklarının düzenlenmesinde Bakanlığa görüş bildirmek.
 
 
ÜÇÜNCÜ KISIM
Çıraklık, Kalfalık ve Meslek Eğitimi ile ilgili Kurallar
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Çıraklık ve Kalfalık Eğitiıni
 
 
Çıraklık Koşulları
7.
(1)
Çıraklık için (2)'nci fıkra kuralları saklı kalmak koşuluyla aşağıda öngörülen koşullar aranır :
 
 
 
 
(A)
Zorunlu eğitim yaşını tamamlamış ve on sekiz yaşından gün almamış olmak;
 
 
 
 
(B)
Bünyesinin ve Sağlık durumunun gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olduğunu bir raporla belgelendirmiş olmak.
 
 
 
 
(2)
Ağır, tehlikeli veya özellik arzeden mesleklere alınacak çırakların öğrenim ve yaş durumu, çalışma işleri ile görevli bakanlığın görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.
 
 
Çırakların Statüleri
8.
Çıraklar, öğrenci statüsünde olup öğrencilik haklarından yararlanırlar ve bu Yasa amaçları bakımından işyerinde çalışan işçi sayısına dahil edilmezler.
 
 
 
 
 
 
 
Çırakların eğitimi.
9.
(1)
Çıraklar, mesleğin özelliğine göre, haftada altı saatten az olmamak üzere, on iki saate kadar genel ve mesleki teorik eğitim görürler.
Bu eğitime katılmaları için çıraklara çalıştıkları işyerlerince ücretli izin verilir.
 
 
 
(2)
Çıraklar, pratik eğitimlerini, işyerlerinde veya çıraklık eğitim merkezlerinde; teorik eğitimlerini ise, eğitim kurumlarında veya Bakanlıkça uygun görülen eğitime elverişli işyerlerindeki eğitim ünitelerinde yaparlar.
 
 
 
(3)
Teorik ve pratik eğitim, birbirlerini tamamlayacak şekilde plânlanır ve yürütülür.
 
 
 
(4)
Pratik eğitim, hazırlanmış eğitim programlarına göre, işyerinin ve mesleğin özelliklerine uygun olarak Teknik Öğretim Görevlisinin (öğretici Usta) gözetiminde yapılır.
 
 
 
(5)
Çırakların eğitiminin esas ve usulleri tüzükle saptanır.
 
 
Çıraklık Sözleşmesi
10.
(1)
Bakanlıkça uygun görülecek işyerleri ile meslek dallarında on sekiz yaşından gün almamış kişiler, çıraklık sözleşmesi yapılmadan çalıştırılamazlar.
 
 
 
(2)
İşyeri sahibi, çırağı çalıştırmaya başlamadan önce, çırağın velisi veya vasisi veya çırak reşit ise, kendisi ile çıraklık sözleşmesi yapmak zorundadır.
 
 
 
(3)
Çıraklık sözleşmesi; Çırağın sözleşme süresi içinde reşit olması halinde, çırağın rızasıyla devam eder;
 
 
 
(4)
İşyeri sahibinin değişmesi halinde, yeni işyeri sahibi aynı mesleği sürdürüyorsa ve rızasıyla Çıraklık Sözleşmesi devam eder; aynı mesleği sürdürmüyorsa sözleşme feshedilir. Fesih halinde çırağın önceki çalışmaları geçerli olur ve çırak, yeni yapacağı çıraklık sözleşmesi ile çıraklık statüsünü devam ettirerek çıraklık süresini ve eğitimini tamamlar.
 
 
 
(5)
Çıraklık sözleşmesi yapılacak işyerlerinin özellikleri ve seçilmesi ile ilgili esaslar bir tüzükle saptanır.
 
 
Çıraklığa başlama, çıraklık süresi ve bölüm
11.
(1)
Çıraklığa bir adaylık dönemi ile başlanır. Bu dönem, en az onbeş, en çok otuz gündür. Bu   dönemde kişi, kendi isteği veya Teknik Öğretim Görevlisi (Öğretici Usta) ve velisinin kararı ile bölümünü değiştirebilme veya çıraklıktan ayrılma hakkına sahiptir. Ancak bir çırak, en fazla üç defa bölüm değiştirebilir.
 
değiştirme
 
(2)
Adaylık dönemi çıraklık eğitimi süresine dahil olup ücretlidir.
 
 
 
 
 
 
 
 
(3)
Çıraklık süresi en çok dört yıldır. Bu süre, mesleğin özelliğine göre ilgili kuruluşların görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir. Bu süre kesintisiz olarak devam eder. Yıllık izin ve hastalık izni dışındaki devamsızlıklar çıraklık süresine eklenir.
            Hangi hallerin devamsızlıktan sayılacağı ve çıraklık süresine ekleneceği çıkarılacak tüzükle saptanır.
 
 
 
 
 
Teknik öğretim görevlisi (Öğretici usta)
Bulundurma koşulu
 
12.
Çırak almak için işyerinde teknik öğretim görevlisi (Öğretici Usta) bulundurma koşuldur.
 
 
Kalfalık sınavı
13.
(1)
Kalfa adayının, mesleği ile ilgili bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarına, iş yaşamınca kabul edilebilir seviyede sahip olup olmadığı kalfalık sınavı ile saptanır.
 
 
 
(2)
Çıraklar, kabul edilebilir özürleri dışında, çıraklık süresi sonunda açılacak ilk kalfalık sınavına girmek zorundadırlar.
 
 
 
(3)
Çıraklık sözleşmesi, ilk kalfalık sınavını izleyen   ikinci kalfalık sınavının tamamlanması ile sona erer.
 
 
 
(4)
Sınav komisyonunun oluşumu ile sınavın esas ve usulleri tüzükle saptanır.
 
 
Kalfa ünvanı
14.
(1)
Bu Yasaya göre kalfalık hakkını kazananlara, kalfalık belgesi verilir.
 
kullanma ve işyeri değiştirme
 
(2)
Kalfalık belgesi bulunmayanlar, kalfalık ünvanı ile çalışamaz ve çalıştırılamazlar. Bu belgeye sahip olanlar, kalfalık ünvanı kullanılmayan işyerinde dengi işlerde çalıştırılırlar.
 
 
 
(3)
Bir işyerinde çalışarak kalfa olanlar, en az dokuz ay o işyerinde çalışmak zorundadırlar. Bu süre sonunda işyerini değiştirmek isteyen kalfaya üç ay önce başvurmak koşuluyla, işyeri çıkma izni verir.
 
 
 
(4)
Çıkma izni olmadan başka işyerleri kalfayı işe alamazlar.
 
 
 
(5)
Kalfaların işten ayrılmalarını gerektiren hususlar tüzükle saptanır.
 
 
İKİNCİ BÖLÜM
Meslek Eğitimiyle İlgili Kurallar
 
 
İşletmelerde meslek eğitimi
15.
(1)
Yirmi ve daha fazla işçi çalıştıran işletmeler çalıştırdıkları işçi sayısının yüzde onu kadar öğrenciye beceri eğtimi yaptırırlar. Öğrenci sayısının saptanmasında kesirler tama yükseltilir.
 
 
 
(2)
İşletmelerdeki işçi sayısının saptanmasında her yılın Ocak ayı esas alınır. Beceri eğitimi uygulamasına da öğretim yılı başında başlanır.
 
 
 
(3)
Hangi iş kollarının ve hangi işletmelerin mesleki eğitim uygulaması kapsamına alınacağı Bakanlıkça saptanır.
 
 
 
(4)
Öğrenciye beceri eğitimi yaptıracak işletmeler, ustalık yeterliğine sahip kişileri beceri eğitimi için görevlendirirler.
 
 
Meslek Eğitimi Programları
 
16.
İşletmelerde uygulanacak tüm meslek eğitimi programları, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kurulunun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.
 
 
 
 
 
 
Teorik Eğitim
17.
(1)
İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin teorik eğitimi, Bakanlığa bağlı Mesleki ve   Teknik eğitim kurumlarında veya işletmelerin eğitim merkezlerinde yapılır.
 
 
 
(2)
Mesleki ve Teknik Liseler ile işletmelerde yapılan eğitime ilişkin esaıs ve usuller ile sınavların yapılış şekli Tüzükle saptanır.
 
 
İşyeri Koşullarına ve çalışma düzenine uyma.
 
18.
İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrenciler, işyerlerinin koşullarına ve çılışma düzenine uymak zorundadırlar.
 
 
Grev uygulaması
19
(1)
İşletmelerde grev uygulamaları halinde işveren, eğitimin devamı için gerekli önlemleri alır.
 
ve işçi sayısının 
 
(2)
İşletmelerde meslek eğitimi gören öğrenciler toplu iş sözleşmesi ve grev kapsamı dışında kalırlar.
 
azalması hallerinde eğitim
 
(3)
İşletmeler, beceri eğitimi başladıktan sonra, işçi sayısında azalma olması halinde de eğitime başlayanlar mezun oluncaya kadar eğitimi devam ettirirler.
 
 
Beceri eğitimi yaptırılabi-lecek diğer yerler
 
20.
Bakanlıkça, bu Yasa kuralları çerçevesinde, meslek eğitimi kapsamına alınıp alınmadığına bakılmaksızın, yirmiden az işçi çalıştıran işletmelerde, teknik lise ve meslek lisesi öğrencilerine bu Yasanın ilgili kurallarına göre beceri eğitimi yaptırabilirler.
 
 
Mesleki eğitime katılma payı
21.
Yirmi ve daha fazla işçi çalıştıran ve bakanlıkça bu Yasa kuralları çerçevesinde mesleki Eğitim kapsamına alınan, ancak beceri eğitimi yaptırmayan işletmeler, beceri eğitimi yaptırması gereken her öğrenci için, eğitim süresine her ay, Devlette uygulanan cari asgari ücretin 2/3'ü oranında Fon hesabına para yatırmakla yükümlüdürler.
            Ancak mesleki eğitim yaptırma koşullarına. sahip olan işletmelere, Bakanlıkça öğrenci gönderilmemesi halinde bu işletmeler, Fona katılma ödemezler.
 
 
DÖRDÜNCÜ KISIM
Ücret, Sosyal Güvenlik ve İzin ile ilgili Kurallar
 
 
Ücret
22.
(1)
Çıraklara ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere ödenen ücret ve bu ücretlerdeki artışlar, çırağın velisi veya vasisi veya reşit ise kendisi; öğrenciler için ise, okul Müdürlüğü ile işveren arasında Bakanlıkça belirlenen esaslara göre düzenlenecek sözleşme ile saptanır.
            Ancak çıraklara ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere, Devlette uygulanan cari asgari ücretin yüzde otuzundan daha az ücret ödenemez.
 
 
 
(2)
Çırak ve öğrencilere ödenen ücretler, her türlü vergiden muaftır.
 
 
Sosyal Güvenlik
16/1976
12/1979
 9/1981
43/1982
26/1985
36/1988
14/1990
20/1991
45/1998
22/2001
23.
Çıraklara ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, sözleşmenin akdedilmesi ile, Sosyal Sigortalar   Yasasının iş kazaları ve meslek hastalıkları ile hastalık ve analık sigortaları kuralları uygulanır. Sosyal Sigorta primleri, Sosyal Sigortalar Yasasının 88 A maddesi gereğince işveren tarafından ödenir. Çırağa ödenen ücretin prime esas kazanç alt sınırının altında olması halinde çırağın sosyal sigorta primleri, prime esas kazanç alt sınırından ödenir.
 
 
İzin
24.
Çıraklara ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce her yıl tatil aylarında çıraklık ve öğrencilik döneminin birinci yılında onbeş gün, ikinci yılında yirmi gün, üçüncü yılında otuz gün ücretli izin verilir.
            Ayrıca özürleri kabul edilenlere, okul müdürlüğünün görüşü alınarak, bir aya kadar ücretsiz izin verilebilir.
 
 
BEŞİNCİ KISIM
Ustalık
 
 
Ustalık eğitimi
25.
(1)
Kalfalık yeterliliğini kazanmış olanlara, mesleki yönden gelişmelerini ve bağımsız işyeri açabilmelerini sağlamak ve gerekli yeterlikleri kazandırmak amacıyla, Bakanlıkça ustalık eğitimi kursları düzenlenir.
 
 
 
(2)
Bu kursların kapsam ve süreleri, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kurulunun görüşü alınarak Bakanlıkça saptanır.
 
 
 
(3)
Kurslar, çalışma saatleri dışında açılır.
 
 
Ustalık sınavı
26.
(1)
Ustalık sınavı, adayın kendi mesleğinde usta olarak çalışabilmesi için gerekli bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını, mal ve hizmet üretiminde iş yaşamında kabul edilebilir standartlara göre bağımsız olarak uygulayıp uygulamadığını ölçmek amacı ile düzenlenir.
 
 
 
(2)
Ustalık sınavının esas ve usulleri tüzükle saptanır.
 
 
 
(3)
Kalfaların ustalık sınavlarına girebilmeleri için, mesleklerinde en az iki yıl çalışmış ve Bakanlıkça açılan ustalık eğitimi kurslarını başarı ile tamamlamış olmaları gerekir.
 
 
 
(4)
Kalfalık yeterliğini kazanmış olup mesleklerinde en az dört yıl çalışmış olanlar, ustalık sınavlarına doğrudan katılabilirler.
 
 
 
(5)
Bu sınavları başarı ile tamamlayanlara Ustalık Belgesi verilir. Ustalık Belgesi bulunmayanlar usta ünvanı ile çalışamaz ve çalıştırılamazlar.
 
 
Ustalık belgesi verme koşulları
9/2007
27.
(1)
10 Şubat 2007 tarihinden önce usta olarak meslek uygulamasında bulunan ve aynı meslek dalında en az on yıl fiilen çalışmış olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlarına doğrudan sınavsız olarak Ustalık Belgesi verilir.
 
 
 
 
(2)
10 Şubat 2007 tarihinden önce Lise dengi Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarından mezun olup kesintisiz olarak meslekte iki yıl çalışmış olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlarına doğrudan sınavsız olarak Ustalık Belgesi verilir.
 
 
 
(3)
10 Şubat 2007 tarihinden önce Lise üstü teknisyen veya tekniker yetiştiren bir teknik okul mezunu olup, aynı meslek dalında bir yıl çalışmış olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlarına doğrudan sınavsız olarak Ustalık Belgesi verilir.
 
 
 
(4)
10 Şubat 2007 tarihinden önce Bakanlık tarafından kabul edilen bir kurumda mesleki eğitim görenlerden, bu öğrenimlerini tamamlayıp aynı meslek alanı-dalında beş yıl çalışmış olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlarına doğrudan sınavsız olarak Ustalık Belgesi verilir.
 
 
 
(5)
Durumları, 37’nci madde kuralları çerçevesinde değerlendirmeye bağlı tutulmak koşulu ile yabancı ülkelerden veya ülkemizdeki mesleki eğitim kuruluşlarından alınan sertifikalar ve belgelerin denkliği Bakanlıkça değerlendirilir.
 
 
 
(6)
Yukarıdaki (1)’inci, (2)’nci, (3)’üncü ve (4)’üncü fıkralar kapsamında olup çalışmalarını kanıtlayamayanlara ve/veya 10 Şubat 2007 tarihinden önce yasal olarak ilgili meslek dallarında çalışanlara bu Yasa uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi verilir.
 
 
 
(7)
En az üç yıl süreli mesleki ve teknik eğitim kurumlarından mezun olanlar, doğrudan ustalık sınavlarına girerler.
 
 
 
(8)
Bu Yasa kapsamında olmayan meslek dallarında ustalık belgesinin hak, yetki ve sorumluluklarını taşıyana belge, Bakanlıkça saptanan esaslara göre verilir.
 
 
 
(9)
Bu madde amaçları bakımından kanıtlayıcı belgeler şunlardır:
 
 
 
 
(A)
Yürürlükteki mevzuata uygun Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı yatırımına ilişkin belge;
 
 
 
 
(B)
Çalıştığı işyerinden sağlanacak belge; ve
 
 
 
 
(C)
Bakanlıkça istenecek diğer belgeler.
 
 
 
 
 
 
İşyeri Açma
28.
(1)
Ustalık Belgesine sahip olmak veya Ustalık Belgesine sahip kişileri yanlarında çalıştırmak kosuluyla, bu Yasa kapsamına alınmış mesleklerde bağımsız işyeri açılabilir.
 
 
 
(2)
İşyeri sahipleri, Ustalık Belgelerini işyerinin kolayca görülebilecek bir yerine asmakla yükümlüdürler.
 
 
 
(3)
İşyeri açmaya izin veren merciler, işyeri açmak isteyenlerden Ustalık Belgesi istemek zorundadırlar.
 
 
 
(4)
Ustalık Belgesine sahip olanlar, bu haklarını, on yedi yaşını tamamlayana kadar kullanamazlar.
 
 
 
(5)
Teknik lise mezunlarının bağımsız işyeri açabilmeleri için mesleklerinde en az bir yıl başarılı çalışmış olmaları koşuldur. Bu koşulu yerine   getirenlere, mesleklerinde bağımsız işyeri Açma Belgesi verilir.
 
 
Teknik Öğretim Görevlisi (Öğretici Usta ) belgesi verilme koşulları
 
29.
Bakanlıkça açılacak iş pedagojisi kurslarına katılmaları ve bu kursları basarıyla tamamlamaları koşuluyla, ustalık yeterliğini kazanmış olanlara Teknik Ögretim Görevlisi (Öğretici Usta) Belgesi verilir.
 
 
ALTINCI KISIM
Çırıklık, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu ile ilgili Kurallar
 
 
Fonun kuruluş amacı
30.
Örgün, çıraklık ve yaygın eğitim yoluyla mesleki ve Teknik eğitimin yaygınlaştırılmasını, yetiştirilen insan gücünün nicelik ve nitelik yönünden artırılmasını, çıraklık eğitimi dahil örgün ve yaygın mesleki ve teknik eğitimin bütün olarak desteklenip geliştirilmesini, mesleki ve teknik alanda iş öncesi ve hizmet içi eğitim pragramlarının kamu ve özel bütün işyerlerinde verimliliği artırıcı ilkeler gözetilerek yürütülmesini sağlamak amacıyla, Bakanlığın yönetim, gözetim ve denetiminde ve bir bankada açılacak Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu kurulur.
 
 
Fonun Kaynakları
31.
(1)
Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonunun kaynakları şunlardır:
 
50/2003
 
 
(A)
Her yıl Bakanlık bütçesine bu amaçla konulacak ödenek;
 
 
 
 
(B)
Bakanlığa bağlı kurumlarda eğitim ve öğretimde üretilen malların satışından elde edilen kazanç ve gelirler ;
 
 
 
 
(C)
(a)
Yıllık beyanname veren gelir ve kurumlar vergisi yükümlülerinin, hesaplanan gelir veya kurumlar vergilerine ek olarak, bu hesaplanan vergi üzerinden ödeyecekleri yüzde birlik meblâğ ;
            Ancak yükümlülerde ödenen bu miktar vergi uygulamasında gider yazılmaz.
 
 
 
 
 
(b)
Gelir ve Kurumlar Vergisi olarak hesaplanan verginin gelir ve kurumlar vergisinden ayrı ve Fona ait meblâğ olarak yükümlüler tarafından hesaplanır.
 
 
 
 
 
(c)
Gelir ve Kuramlar vergisi yükümlüleri tarafından Fona ödenecek meblâğın tarh, tahakkuk ve ödenmesine ait usul ve esaslar hakkında gelir ve kurumlar vergisinin tarh, tahakkuk ve ödenmesine ilişkin kurallar uygulanmaz.
 
 
 
 
 
(ç)
Bu bent uyarınca vergi dairelerince tahsil edilen Fona ait paralar, tahsilâtın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar, Maliye işleri ile görevli Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde, bir bankada açılacak Fon hesabına yatırılır.
 
 
 
 
(Ç)
Devlette faaliyet gösteren meslek odaları ile mesleki birliklerin bütçelerinden bu Yasa amaçları bakımından eğitime ayrılan payların %50'si;
 
 
 
 
(D)
Devlette faaliyet gösteren esnaf ve sanatkâr birlikleri bütçelerinden, bu Yasa amaçları bakımından eğitime ayrılan payların % 50'si;
 
 
 
 
(E)
Devlette faaliyet gösteren kayıtlı işçi sendikaları ile federasyonlarının gelirlerinden bu Yasa amaçları bakımından eğitime ayrılan payların %25'i;
 
 
 
 
(F)
Devlette faaliyet gösteren kayıtlı işveren sendikaları ile federasyonlarının bir önceki yıl aidat gelirlerinin %5'i oranında ayıracakları paylar ;
 
 
 
 
(G)
Fonun mal varlığından elde edilen gelirler ; ve
 
 
 
 
(H)
Bağış ve yardımlar ile diğer gelirler.
 
 
 
(2)
Bağış ve yardımlar hariç, yükümlü veya sorumlularca Fona yapılan ödemeler, vergi uygulamasında gider yazılmaz.
 
 
Fon kaynak-
32.
Fon Kaynakları aşağıdaki amaçlarda kullanılır:
 
larının kullanılması
 
(1)
Çıraklık, örgün ve yaygın mesleki ve teknik eğitim kurumlarında görevli yönetici, öğretmen, uzman ve kadrolu ve kadrosuz usta öğreticilerin nitelik ve niceliklerinin yükseltilmesi için yurt içi ve yurt dışında eğitilmeleri ;
 
 
 
(2)
Mesleki ve teknik eğitim metodları ve araçlarının araştırılması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması ;
 
 
 
(3)
Çıraklık, örgün ve yaygın mesleki ve teknik eğitim kurumlarının atölye ve laboratuvarları için makine, araç, takım ve teçhizat satın alınması ; gerektiğinde kiralanması, bunların bakım ve onarımı ;
 
 
 
(4)
Çıraklık, örgün ve yaygın mesleki ve teknik eğitim kurumlarında görevli kadrolu ve kadrosuz atölye ve meslek dersi öğretim elemanlarına, asli görevi dışında, okulda ve işyerlerinde yapılan eğitimle ilgili normal maaş ve ücretlerine ilâve ek ücret ödenmesi;
 
 
 
(5)
Çıraklık, örgün ve yaygın mesleki ve teknik eğitimle ilgili her türlü yayımların hazırlatılması, tercümesi, çoğaltılması, satın alınması ve dağıtılması ;
 
 
 
(6)
Çeşitli mesleklerde çalışmakta olanlara hizmet içinde ve mesleklerinde gelişmeleri için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması için Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında kurslar, seminerler ve eğitim programlarının    düzenlenmesi ;
 
 
 
(7)
İş öncesi eğitimi, yaygın ve çıraklık eğitimi;
 
 
 
(8)
Çıraklık, mesleki ve teknik eğitim yapan kurumların teşviki;
 
 
 
(9)
Çıraklık, mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesine yönelik araştırmaların desteklenmesi ;
 
 
 
(10)
Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantılarına katılan başkan, üye, müşavir üye, sınav ve mesleki ihtisas komisyonu üyelerine yolluk ve huzur hakkı ödenmesi ;
 
 
 
(11)
Teknik öğretim okulları döner sermayelerinin artırılması ; ve
 
 
 
(12)
Meslek kurslarında, Bakanlıkça saptanan kurslara katılan kursiyerlere, kursa devam ettikleri sürece asgari ücretin %30'u oranında destekleme yardımı.
 
 
Sözleşmeli personelin ücret veya ek ücreti
 
 
 
 
33.
Bu Yasanın öngördüğü çıraklık ve meslek eğitiminin yürütülebilmesi için   istihdam edilecek çeşitli nitekteki sözleşmeli personelin, ücret   veya ek ücretlerinin ödenme esasları bir Tüzükle düzenlenir.
 
 
Fonun
34.
(1)
Fonun denetimi, Sayıştay tarafından yapılır.
 
denetimi ve yönetimi
 
(2)
Fonun yönetim, işleyiş ve kullanılma usul ve esasları ile Fona ilişkin diğer usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca çıkarılacak Tüzükle saptanır.
 
 
 
(3)
Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu ;
 
 
 
 
(A)
Kurumlar vergisinden (İktisadi İşletmeleri hariç);
 
 
 
 
(B)
Yapılacak bağış ve yardımlar nedeniyle Veraset ve İntikal Vergisinden; ve
 
 
 
 
(C)
Yapacağı her türlü muameleler vasıtasıyle Damga Vergisinden 
 
 
 
 
 
muaftır.
Çıraklık, mesleki ve teknik eğitimin teşviki
35.
Bu Yasanın kapsamına giren işyerlerinde, Yasada belirtilen sınırlar içerisinde ve Bakanlıkça saptanan esas ve ölçülere göre, öğrencilere beceri eğitimi yaptıran gerçek ve tüzel kişilere, Gelir ve Kurumlar Vergilerinden fona ödedikleri meblâğın % 50'si teşvik primi olarak Fondan iade olunur. Bakanlar Kurulu bu oranı küçültmeye ve indirmeye yetkilidir. Bu geri ödemede bir önceki vergilendirme döneminde Fona ödenen meblâğ esas alınır.
 
 
YEDİNCİ KISIM
Çeşitli Kurallar
 
 
Sanayi bölgelerinde çıraklık eğitimi kurumları
 
36.
Çalışma, Sanayi ve Ticaret işleri ile ilgili Bakanlıklar ve diğer Bakanlıklar, Bakanlıkla koordineli olarak sanayi bölgelerinde çıraklık eğitimi kurumlarının yer almasına yardımcı olurlar.
 
 
Değerlen-dirme
37.
(1)
Çırak, kalfa ve ustaların eğitimleri sırasında kazandıkları bilgi ve beceriler meslek liselerine geçişte değerlendirilir.
 
 
 
(2)
Yabancı ülkelerden alınmış kalfalık, ustalık veya kurs belgeleri, yurt içinde çırak okulları, pratik sanat okulları, meslek ve teknik eğitim merkezleri ve kalfalık ve ustalık eğitimine geçişte değerlendirilir.
 
 
 
(3)
Değerlendirmenin esas ve usulleri Bakanlıkça saptanır.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eğitim giderleri
38
(1)
Çırak, kalfa ve işletmelerde mesleki eğitimde kamu ve özel kuruluşlarca yapılan teorik ve pratik eğitim giderleri, kendi kurum ve kuruluşlarınca; işyerlerinde yapılan pratik eğitimin giderleri ise işyerlerince karşılanır.
 
 
 
(2)
İşyerleri, işyerinde yapılacak pratik eğitim sınavları için sınav ortamı ve gerekli araç ve gereci hazırlamakla yükümlüdürler.
 
 
Meslek Kursları
39.
(1)
Bakanlık, örgün eğitim sisteminden ayrılmış, istihdam için gerekli yeterliklere sahip olmayan kişileri, iş yaşamında istihdam olanağı olan görevlere hazırlamak amacıyla meslek kursları düzenler.
 
 
 
(2)
Kurslara katılanlar, kursa devam ettikleri sürece, bu Yasanın çırak ve öğrencilere verdiği haklardan yararlanırlar.
 
 
 
(3)
Bakanlık, kursların düzenlenmesinde ilgili Bakanlık, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.
 
 
 
(4)
İşletmeler, kurs programlarının hazırlanmasında, uygulanmasında ve değerlendirilmesinde Bakanlık ve  Çalışma Dairesi ile işbirliği yaparlar.
 
 
 
(5)
Kursların açılması ve işleyişine ilişkin usul ve esaslar Tüzükle düzenlenir.
 
 
Özel Eğitim Kursları
40.
(1)
Bakanlık, özel eğitime muhtaç kişilere, iş yaşamında geçerliliği olan görevlere hazırlayıcı özel meslek kursları düzenler.
 
 
 
(2)
Kursların düzenlenmesinde ve uygulanmasında bu kişilerin ilgi, ihtiyaç ve yetenekleri gözönüne alınır.
 
 
 
(3)
Kurslara katılanlar, kursa devam ettikleri sürece, bu Yasanın çırak ve öğrencilere verdiği haklardan yararlanırlar.
 
 
Yolluk ve huzur hakkı
41.
(1)
Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantılarına katılan başkan, üye, müşavir üye, sınav ve mesleki ihtisas komisyonu üyelerine, kamu ve özel kurumlarda çalışıp çalışmadıklarına bakılmaksızın, yolluk ve huzur hakkı ödenir.
 
 
 
(2)
Yolluk ve huzur hakkı ödemelerin miktarı, Bakanlar Kurulunca saptanır ve Fondan karşılanır.
 
 
Denetleme , suç ve ceza
42.
(1)
Bu Yasa kurallarına göre   Bakanlığa bağlı kurumların dışında kamu ve özel kurum ve kuruluşlarca yapılan çıraklık ve kalfa eğitimi ile işletmelerde yapılan mesleki eğitim, Bakanlık ve Çalışma işleri ile görevli Bakanlıkça denetlenir.
 
 
 
(2)
Denetlemenin esas ve usulleri çıkarılacak Tüzükle saptanır.
 
 
 
(3)
Denetleme sonucunda, bu Yasanın 7'nci , 9'ncu, 11'nci, 12'nci, 14'ncü, 17'nci, 9'ncu, 22'nci, 24'ncü, 26'ncı ve 28'nci maddelerine aykırı davrandıkları ve belirlenen yükümlülükleri yerine getirmedikleri saptananlara yazılı ihtar yapılır.
 
 
 
(4)
(3)'ncü fıkra uyarınca yapılan ihtarın tebliğinden başlayarak on gün içerisinde yapılan ihtarda belirtilen yükümlülükleri verine getirmeyerek ve:
 
 
 
 
(A)
(a)
7'nci madde kurallarına aykırı olarak, çıraklık kaşullarını taşımayan kişileri yanlarında çırak olarak çalıştıranlar ;
 
 
 
 
 
(b)
22'nci madde  kurallarına aykırı    olarak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere, cari asgari ücretin % 30'undan daha az ücret ödeyenler ;
 
 
 
 
 
(c)
24'ncü madde kurallarına aykırı olarak, çırak ve öğrencilere gerekli izinleri vermeyenler;
 
 
 
 
 
(ç)
26'ncı madde kurallarına aykırı olarak, ustalık belgesi bulunmadığı halde usta ünvanı ile çalışanlar veya çalıştırılanlar,
 
 
 
 
 
suç işlemiş olurlar ve mahkûmiyetleri   halinde asgari ücretin   en çok bir aylık tutarının yarısı kadar para cezasına çarptırılırlar.
 
 
 
 
(B)
(a)
9'ncu madde kurallarına aykırı olarak, yanlarındaki çıraklara genel ve mesleki teorik eğitime katılmaları için ücretli izin vermeyenler ;
 
 
 
 
 
(b)
11'nci madde kurallarına aykırı olarak, çırağı deneme döneminde ücretsiz olarak çalıştıranlar;
 
 
 
 
 
(c)
12'nci madde kurallarına aykırı olarak işyerinde teknik öğretim görevlisi (öğretici usta) bulundurmadan çırak çalıştıranlar ;
 
 
 
 
 
(ç)
14'ncü madde kurallarına aykırı olarak kalfalık belgesi bulunmadığı halde kalfa ünvanı ile çalışanlar ve çalıştıranlar ;
 
 
 
 
 
(d)
17'nci madde kurallarına aykırı olarak, teorik eğitim için öğrencilere çalışma saatleri içinde izin vermeyenler;
 
 
 
 
 
(e)
19'ncu madde kurallarına aykırı olarak, eğitimin devamlılığını sağlamak için gerekli önlemleri almayanlar ve greve katılanlar ;
 
 
 
 
 
(f)
28'nci madde kurallarına aykırı olarak işyeri açanlar,
 
 
 
 
 
Suç işlemiş olurlar ve mahkûmiyetleri halinde asgari ücretin bir aylık tutarının en çok üçte ikisi kadar para cezasına çarptırılırlar.
 
 
 
 
(C)
Yukarıdaki (A) ve (B) bentlerinde belirtilen suçların tekrarı halinde, bu suçlar için öngörülen cezalar, iki katına çıkarılır ve işyeri kapatılarak bu Yasa kuralları yerine getirilinceye kadar üç aydan altı aya kadar meslekten geçici men cezası verilir.
 
22/1975
22/1982
37/1993
45/1994
 
 
(5)
Bu madde amaçları bakımından “Asgari ücret", Asgari Ücretler Yasasına göre saptanmış olan ve fiil tarihinde uygulanmakta olan asgari ücrettir.
 
 
45/2003
 
43.
 
45/2003 sayılı yasayla Kaldırıldı ve yeniden sayılandırıldı.
 
Yolluk ve huzur hakkı
 
43.
(1)
Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihte, Bakanlıkça saptanan meslek dallarında çalışmakta olup, Bakanlıkça ilân edilecek tarihten baslayarak üç ay içinde başvuranlar ;
 
 
 
 
(A)
On sekiz yaşını doldurmuş olmaları halinde doğrudan ; ve
 
 
 
 
(B)
On altı yaşını daldurmuş olmaları halinde ise, kapsam ve süreleri Bakanlıkça belirlenecek eğitime bağlı tutulduktan sonra,
 
 
 
 
Kalfalık sınavına lınırlar vesınavlarda başarılı olanlara Kalfalık Belgesi verilir.
 
 
 
(2)
(A)
Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihte bir işyeri sahibi olan ve bu işyerinde fiilen usta olarak çalışan ve Bakanlıkça ilân edilecek tarihten başlayarak üç ay içinde başvuranlar, ile
 
 
 
 
(B)
Lise dengi mesleki ve teknik öğretim kurumlarından 1988-1989 öğretim yılı sonuna kadar mezun olanlara,
 
 
 
 
doğrudan ; ve
 
 
 
(C)
Yukarıdaki ( 1 )'nci fıkra uyarınca Kalfalık Belgesini almış olup yirmi iki yaşını doldurmuş olanlara ise, Bakanlıkça   düzenlenecek ustalık sınavlarını başarmalan koşuluyla,
 
 
 
 
Ustalık Belgesi verilir.
 
 
(3)
Bu Yasa kapsamına alınmamış mesleklerin; Bakanlıkça Yasa kapsamına alınması halinde, alınma tarihinden başlayarak bu mesleklerde Kalfalık ve Ustalık Belgeleri bu madde kurallarına göre verilir.
 
 
DOKUZUNCU KISIM
Geçici Kurallar
 
Geçici Madde Ustalık Belgesi Verilmesin-de Özel Uygulama Kuralları
1.
 
Bu Yasanın 27’nci madde kurallarına bakılmaksızın, Bakanlıkça belirlenecek meslek dallarında aşağıdaki koşulları taşıyan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşları, bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak iki yıl içerisinde Bakanlığa başvurmaları halinde Ustalık Belgesi almaya hak kazanırlar.
 
45/2003
 
(A)
(a)    Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihte usta olarak meslek uygulamasında bulunan ve aynı meslek dalında en az on yıl fiilen çalışmış olanlar; ile
(b)   Lise dengi Mesleki ve Teknik Öğretim Kurumlarından mezun olup kesintisiz olarak o meslekte toplam bir yıl çalışmış olanlara bu çalışmalarını kanıtlamaları halinde doğrudan sınavsız olarak Ustalık Belgesi verilir.
                  Bu alt bend amaçları bakımından işyerinin kapanmasından ve iş azlığı nedeniyle kişinin işten çıkarılmasından kaynaklanan işe ara verme ile kesintili çalışma mazeretinin Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kurulunca uygun bulunması halinde işe ara verme kesinti sayılmaz.
 
 
45/2003
 
(B)
Yukarıdaki (A) bendi kapsamında olup çalışmalarını kanıtlayamayanlara bu Yasa tahtında yapılacak sınavlarda başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi verilir.
 
 
45/2003
 
(C)
Yukarıdaki (A) bendi kapsamında olup çalışma yılı koşulunu bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak bir yıl içerisinde tamamlayanlara da sınavsız Ustalık Belgesi verilir.
 
 
45/2003
(2)
 
Bu madde amaçları bakımından kanıtlayıcı belgeler şunlardır:
 
 
 
 
(A)
Yürürlüklteki mevzuata uygun sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımına ilişkin belge;
 
 
 
(B)
Çalıştığı işyerlerinden sağlanacak belge;
 
 
 
(C)
Yukarıdaki (1)’inci fıkranın (A) bendinin (b) alt bendi kapsamın-dakiler için diploma sureti; ve
 
 
 
(Ç)
Bakanlıkça istenecek diğer belgeler.
 
45/2003
(3)
 
Bu madde kapsamında Ustalık Belgesi verilmesi uygulanmasından faydalanabilecek meslek dalları ve kanıtlayıcı belgelerin içeriği gibi konular Bakanlıkça hazırlanıp Bakanlar Kurulunca onaylanacak bir Tüzükle düzenlenir.
 
 
 
 
 
 
 
Geçici madde
2.
Bu Yasanın 31'inci maddesinin (l)'inci fıkrasının (Ç) bendi kuralları, 1988 yılı kazançlarına uygulanır.
 
 
Geçici madde
25/1977 1
3.
Endüstriyel Eğitim ve Verimlilik Merkezi Kuruluş ve Görevleri Yasası uyarınca oluşturulan Endüstriyel Eğitim ve Verimlilik Merkezinin , Endüstriyel eğitimle ilgili malvarlığı, bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak bıı Yasa ile oluşturulan Fona devredilir.
            Endüstriyel eğitimle ilgili alanda görev yapan daimi statüdeki personel, Bakanlıktaki statüleri ile ilgili uygun kadrolara intikal ettirilir. Mevkilerine uygun kadro olmaması halinde, statülerini korurlar.
 
 
 
 
 
 
ONUNCU KISIM
 Son Kurallar
 
 
Yürütme Yetkisi
 
44.
Bu Yasayı Eğitim ve Öğretim işleri ile görevli Bakanlık   yürütür.
 
 
Yürürlükten kaldırma
25/1977
45.
Endüstriyel Eğitim ve Verimlilik Merkezi Kuruluş ve Görevleri Yasasının 5'nci maddesinin (a), (b), (c) ve (ç) fıkraları yürürlükten kaldırılır ve ondan sonra gelen fıkralar yeniden sayılandırılır.
 
 
Yürürlüğe Giriş
46.
Bu Yasa, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.
 
                        ----------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  Bugün 1 ziyaretçi (27 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=