KKTC İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANLARI
  İŞ SAĞLIĞI VE UZMANLARI BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ
 
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği Tüzüğü
 
Birliğin Adı
Madde 1:       Birliğin adı "İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği" dir.
 
Birliğin Merkezi
 Madde 2:       Birliğin genel merkezi Lefkoşa'dır. Birliğin adresi 1, Şht. İbrahim Ali Sok., Çağlayan, Lefkoşa’dır.
 
Kurucu Üyeler
Kurucu Üyelerin listesi ektedir.
 
 
I. KISIM
 
Birliğin Amaçları
Madde 3:       Birliğin amaçları;
1.    KKTC’de iş sağlığı ve güvenliği bilincinin geliştirilip uygulanması için çalışma yapmak.
2.    KKTC’de iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi, daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma yaşamının oluşturulması için çalışma yapmak.
3.    İş sağlığı ve güvenliği alanındaki uluslararası bilimsel çalışma ve gelişmeleri takip etmek.
4.    KKTC’de iş sağlığı ve güvenliği hizmet kalitesinin artırılması ve bu alandaki mesleki standartların oluşturulması için çalışma yapmak.
5.    İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının mesleki yeterliliklerini ve mesleki dayanışma-larını artırmak.
6.    İSG uzmanlarının hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için çalışmak.
7.    İSG alanında faaliyet gösteren resmi kurumlar ve diğer kişi, kurum ve kuruluşlar ile işbirliğini geliştirmek için çalışma yapmak.
8.    KKTC’de iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının gelişimine katkıda bulunmak.
 
Birliğin Faaliyetleri
Madde 4:       Birlik, amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetleri yapar.
1.    Toplantı, panel, konferans, sempozyum, kongre ve fuar düzenlemek, bu konularda resmi ve özel kurumlarla işbirliği yapmak.
2.    İş sağlığı ve güvenliği alanında eğitim vermek veya verilmesini sağlamak.
3.    İş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesi için çeşitli resmi veya özel üniversite, hastahane, eğitim kurumu ve benzeri kuruluşlarla işbirliği yapmak.
4.    Yurtiçi ve yurt dışında bilimsel ve teknik amaçlı geziler düzenlemek.
5.    Amaçları doğrultusunda her türlü bilgi, belge, döküman ve yayınları temin etmek, arşiv oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile broşür ve bülten çıkarmak.
6.    İş sağlığı ve güvenliği alanında bilirkişi hizmetleri vermek.
7.    İş sağlığı ve güvenliği alanında gerekli görülen teknik araç, gereç ve cihazı temin etmek ve üyelerinin kullanımına sunmak.
8.    İş sağlığı ve güvenliği alanında gerekli olan ölçüm ve testleri gerçekleştirmek.
9.    Üyeler arasındaki ilişkilerin ve dayanışmanın geliştirilmesi için sosyal etkinlikler düzenlemek.
10.     Birlik faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak ve kiralamak.
11.     Gerek görülmesi halinde vakıf kurmak veya kurulu bir teşekküle katılmak.
12.     Amaçları doğrultusunda uluslararası faaliyetlerde bulunmak, yurt dışındaki birlik veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak ve yardım-laşmak.
13.     Birliğin amacı ile ilgili olan diğer birlik, sendika, meslek odası ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.
14.     Üyelerin yararlanmaları için sosyal ve kültürel amaçlı tesisler kurmak ve çalıştırmak.
15.     İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırma-lar yapmak kurs, seminer, konferans, kongre ve panel gibi eğitim çalışmaları düzen-lemek.
 
 
II. KISIM
 
Üyelik
Madde 5:       Asil üyelik ve onursal üyelik olmak üzere iki tür üyelik vardır. Asil üyeler seçme ve seçilme hakkına sahip olan üyelerdir. Onursal üyeler ise, Yönetim Kurulu kararı ile üyeliğe kabul edilebilen ve Birliğe ve İSG alanına maddi manevi yardım ve destek veren üyelerdir. Bu üyeler, Genel Kurul toplantılarına katılabilir, söz hakkı alıp görüşlerini ifade edebilir ancak seçme ve seçilme hakları yoktur.
 
Üyelik Koşulları
 Madde 6:      Birliğe üye olabilmek için aşağıda belirtilen koşullara haiz olmak gerekir;
1.    KKTC mevzuatı uyarınca alınmış iş sağlığı ve güvenliği uzmanlık sertifikasına sahip olmak.
2.    Üyelik Müracaat Formu'nu imzalayıp, Yönetim Kurulu sekreterine sunmak.
3.    KKTC vatandaşı olmak.
4.    Birlik Yönetim Kurulundan "Üyelik Onayı"nı yazılı olarak almış olmak.
5.    Üyelik onay tarihinden itibaren azami 15 gün içerisinde Birlik saymanına ilk kayıt harcını ve aylık üye aidatını yatırmış olmak.
 
Üyelerin Hakları ve Görevleri
 Madde 7:      Birliğin asil üyelerinin hakları;
1.    Genel Kurullara katılmak, seçmek, seçilmek, yetkili organlarda görev almak, Birliğin çalışmalarından ve üyelerine sunduğu imkanlardan eksiksiz olarak yararlanmak,
2.    Birlik amaçlarının gerçekleşmesi ve Birliğin görevlerini tam manasıyle yapabilmesi için aidatlarını zamanında ödemek ve mümkün olduğunca Birlik faaliyetlerinde görev almak,
3.    Adres ve işyeri değişikliklerini zamanında Yönetim Kurulu sekreterine bildirmek.
 
Üyeliğin Yitirilmesi
Madde 8:        Bu madde fıkralarında belirtilen koşullardan herhangi birinin oluşması halinde üyenin Birlikle olan ilişkisi kesilir.
1.    Tüzüğün 6. maddesinde belirtilen şartlardan herhangi birini yitiren üye, Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten düşürülür.
2.    Birlik Disiplin Kurulunca "Üyelikten ihraç" kararı alınan bir üye, Yönetim Kurulu tarafından üyelikten ihraç edilir.
3.    Üyelik aidatını iki yıl arka arkaya ödemeyen veya vefat eden bir üyenin üyeliği otomatik olarak düşer.
4.    Kendi arzusu ile Birlik üyeliğinden ayrılmak istediğini Yönetim Kurulu sekreterine yazılı olarak bildiren üyenin üyelik kaydı silinir. Üyelikten ayrılma üyenin Birliğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
5.    Üyelikten çıkarılan her üyenin, kararı izleyen ilk Genel Kurul toplantısında ele alınmak üzere, ihraç kararını Genel Kurul nezdinde yazılı olarak temyiz etme hakkı vardır. Böyle bir durumda Birlikten çıkarılma kararını temyiz etmek isteyen üye, yazılı itirazını Genel Kurulda görüşülmek üzere Genel Kurul tarihinden en geç 7 gün önce Yönetim Kuruluna iletir.
 
 
III. KISIM
 
Birliğin Gelirleri
Madde 9:       Birliğin gelirleri;
1.    Üye kayıt gelirleri: Üyelerden ilk kayıt sırasında ücret alınır. Kayıt ücreti yürürlük-teki asgari ücretin %10’u kadardır.
2.    Aidat gelirleri: Üyelerden yıllık aidat ücreti alınır. Yıllık aidat ücreti aylık asgari ücretin %10’udur. İlk kayıt ve yıllık aidat ücretlerini belirlemek Genel Kurul’un yetkisindedir.
3.    Bağışlar: Gerçek ve tüzel kişilerin Birliğe yaptıkları bağışlardır.
4.    Çeşitli yayınların satışından elde edilen gelirler,
5.    İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili teknik araç, gereç ve cihazların satışı ve/veya kiralan-masından elde edilen gelirler.
6.    İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ölçüm, test ve bilirkişi hizmetlerinden elde edilen gelirler
7.    Düzenlenen sosyal ve kültürel etkinliklerden elde edilen gelirler,
8.    Diğer gelirler,
9.    Yasal şekilde Birliğe intikal eden gelirler,
 
Harcamalar
Madde 10: Bu tüzüğün amaçları kısmında öngörülen hedeflere varılması amacıyla yapılacak olan faaliyetlerin gerektirdiği her türlü harcama ile kırtasiye, PTT, elektrik, kira, ücret, mobilya, demirbaş eşya, gayri menkul alımları ve buna benzer diğer harcamalar.
 
 
IV. KISIM
 
Birliğin Organları
Madde 11:      Birliğin Yönetsel ve Denetsel organları şunlardır:
1.    Genel Kurul
2.    Yönetim Kurulu
3.    Denetleme Kurulu
4.    Disiplin Kurulu
 
Genel Kurulun Oluşumu
Madde 12:      Birliğin yükümlülüklerini yerine getirmiş üyelerin toplanmasından oluşur ve Birliğin en üst karar ve denetleme organıdır.
 
Genel Kurulun Toplanması
Madde 13:      Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır;
1)      Olağan toplantı iki yılda bir, Yönetim Kurulunun tesbit edeceği yer ve zamanda toplanır ve gündemindeki Yönetim Kurulu faaliyet raporu, mali rapor, Denetleme Kurulu raporu ve diğer konuları görüşerek karara bağlar. Ayrıca, yetkili organlar için seçim yapılır.
2)      Olağan toplantıların dışında yapılan tüm Genel Kurul toplantıları olağanüstü toplantı olarak tanımlanır ve aşağıda belirtilen şartlar dahilinde gerçekleşir:
a)    Yönetim Kurulunun isteği üzerine,
b)   Birlik asil üyelerinin 2/5 'nin Yönetim Kurulu'na sundukları yazılı ve gerekçeli talepleri üzerine,
3)      Olağan Genel Kurul toplantısı, toplantının yapılacağı tarihten asgari 15 gün önce, Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise toplantının yapılacağı tarihten asgari 7 gün önce toplantının yeri, tarihi, zamanı ve gündemi belirtilmek ve en az bir yerel günlük gazetede bir kez ilan edilmek koşuluyla, Yönetim Kurulu tarafından üyelere duyurulur. Ayrıca Yönetim Kurulu tarafından gerek görülürse her üyeye teker teker toplantıya davet bildirimi de yapılabilir.
 
Genel Kurul Nisabı
 Madde 14:     Genel Kurul toplantılarında nisap, oylama ve diğer çalışmalar aşağıda belirtil-diği sekilde yapılır:
1.    Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarının nisabı, asil üye tamsayısının yarıdan bir fazlasının toplantıya katılımıyla sağlanır.
2.    Olağan Genel Kurul toplantısının başlayacağı saatte nisap sağlanmadığı takdirde, toplantı 7 gün süre ile ertelenir. Ertelenen süre sonunda, toplantıda mevcut olan asil üye sayısı nisap kabul edilerek toplantı açılır. Ancak, toplantıya katılan üye sayısı Birlik Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulları üye tam sayıları toplamından az olamaz.
3.    Yönetim Kurulu veya 2/5 asil üyenin gerekçeli talebi ile toplanan Olağanüstü Genel Kurul'larda, her halukarda asil üye tamsayısının yarıdan bir fazlasının mevcudiyeti aranır. Nisabın sağlanamaması halinde toplantı 7 gün sonraya ertelenir. Yedi gün sonraki toplantıda yine aynı nisap aranır.
 
Genel KurulunYönetimi ve Oylama
Madde 15:
1.    Genel Kurul toplantıları Başkan tarafından açılır. Tesbit edilmiş gündem dahilinde toplantıyı yönetmek üzere Genel Kurul Başkanlık Divanı oluşturulur.
2.    Genel Kurul Başkanlık Divanı, Genel Kurul'ca seçilen bir başkan ve iki sekreterden meydana gelir ve bunlar açık oyla seçilir.
3.    Genel Kurul'da karar için yeter sayı, toplantıda hazır bulunan asil üyelerin basit çoğunluğudur.
4.    Genel Kurul’un yapıldığı yıl dahil, aidat eksiği bulunan asil üyeler, Genel Kurul’a katılamaz.
5.    Genel Kurul toplantılarında her asil üye bir oy hakkına sahiptir ve bu hakkını şahsen kullanır.
6.    Genel Kurul toplantılarında seçim yöntemi gizli oy açık sayımdır. Ancak Birlik organlarına seçilecek sayı kadar adayın olması halinde, Divan Başkanlığı oylamayı açık olarak da yaptırabilir. Organların seçimi haricindeki diğer kararların oylanma-sında  açık oylama yapılabilir. Ancak bu oylamanın yapılabilmesi için verilen bir önergenin Genel Kurul tarafından onaylanması gereklidir. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından oylandıktan sonra içi boş bir kutuya atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık sayımı yapılarak belirlenen oylardır.
7.    Genel Kurul tutanakları, Genel Kurul Başkanlık Divanı üyelerince imzalanarak muhafaza edilmek üzere yeni seçilen Yönetim Kuruluna teslim edilir.
 
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
 Madde 16:     Birliğin en üst karar organı olması nedeniyle Genel Kurul aşağıda işlemleri yapmaya tam yetkilidir.
1.    Birliğin Genel Başkanı'nı ve Yönetim Kurulu üyelerini seçer.
2.    Denetleme ve Disiplin Kurulunu seçer.
3.    Yönetim Kurulunun faaliyet ve mali raporları ile Denetleme Kurulunun yıllık raporlarını inceleyerek aklar veya rededer ve kararlar alır.
4.    Sunulan öneri ve tasarıları inceleyerek kararlar oluşturur.
5.    Tüzüğü değiştirir veya yeni maddeler ekler.
6.    Birlik amaçlarının gerçekleşmesi için gerekli taşınmaz malların satın alınması, mevcutların satılması, değiştirilmesi, kiralanması için Yönetim Kurulunu yetkilendirir.
7.    Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp teklif edilen ilk kayıt harçları ile üye aidat miktarlarını görüşüp karara bağlar veya bu yetkisini Yönetim Kuruluna devreder.
8.    Birliği fesheder.
 
Tüzüğün Değiştirilmesi
Madde 17:
1.    Tüzük değişikliği önerisi Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Ancak, herhangi bir üye de Genel Kurul’a sunulmak üzere, Genel Kurul tarihinden 3 hafta önce tüzük değişikliği önerisini yazılı olarak Yönetim Kuruluna sunabilir.
2.    Değişiklik önerilerinin bir kopyası, değişikliğin görüşüleceği Genel Kurul toplantısı tarihinden en az 2 hafta önce üyelere dağıtılır.
3.    Tüzük değişikliği, Genel Kurul toplantısında hazır bulunanların üçte ikisinin oyu ile yapılabilir.
 
Baskanın Seçimi
 Madde 18:    
1.    Birlik Başkanı, Genel Kurul toplantı tarihinden asgari 3 gün önce, Yönetim Kuruluna sunulan yazılı bir dilekçe ile aday olmuş üyeler arasından ve iki yıllık bir süre için Genel Kurul tarafından seçilir.
2.    Başkan adayının toplantıda şahsen bulunması gerekmez.
3.    Seçilen başkan, Yönetim Kurulunun da başkanıdır.
 
Yönetim Kurulu'nun Oluşumu ve Çalışması
Madde 19: Yönetim Kurulu, Başkan, Sekreter , Sayman ve iki faal üye olmak üzere beş üyeden oluşur. Ayrıca iki yedek üye Genel Kurul tarafından seçilir. Görev süresi iki yıldır.
a) Başkanlığın boşalması halinde 15 gün içerisinde olağanüstü genel kurula gidilir. Yönetim Kurulu faal üyeliğinde boşalma olması halinde, yerine yedek üyelerden en fazla oy alan üye görevlendirilir.
b) Yönetim Kurulu ilk toplantısında, seçilen asil üyeler arasından bir sayman ve bir sekreter belirler. Adaylar birden fazla ise oylamada, aday oylarının esit çıkması halinde Başkan belirleyici oyunu kullanır. Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplanarak gündemindeki konuları görüşür ve Birlik icraatları ile ilgili kararlar alır.
Yönetim Kurulunun Çalışması;
1. Yönetim kurulu toplantılarını Başkan yönetir. Başkanın bulunmadığı toplantılarda sekreter
toplantıya başkanlık eder.
2. Yönetim Kurulu toplantıları için nisap 3 kişidir. Kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin basit çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde toplantı başkanının oyu çift sayılır.
3. Mazaretsiz olarak arka arkaya 3 yönetim kurulu toplantısına katılmayan, hastalığı veya ülkede bulunamaması nedeniyle 90 günden fazla bir süre kurulda görev yapamayacağı anlaşılan, gerekçesini belirtmek şartıyle görevinden ayrılmak isteyen, mahkeme veya disiplin kurulu tarafından cezaya çarptırılan herhangi bir yönetim kurulu üyesi, kurul üyeliğinden çekilmiş sayılır.
4. Yönetim Kurulunun olağan toplantı çağrısı sekreterlikçe, her üyeye ayrı ayrı sözlü veya yazılı olarak yapılır. Çağrıda, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi belirtilir.
5. Olağanüstü Yönetim Kurulu toplantılarına , başkanın sözlü çağrısı toplantının yapılması için yeterlidir.
 
Başkanın Ve Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 20:  Başkan ve Yönetim Kurulu, birlikte olmak üzere aşağıda belirtilen yetkilere ve görevlere haizdir;
a) Birliği ülke içinde ve ülke dışında, her konuda ve oluşumda temsil etmek,
b) Tüzükte belirtilmiş  amaçların gerçekleşmesi için kararlar alıp faaliyetlerde bulunmak  ve Genel Kurul kararlarını uygulamak,
c) Birliğin bütçesini yapmak. Birliğin kısa ve uzun dönemli faaliyet programlarını düzenlemek. Faaliyet ve mali raporları hazırlayarak Genel Kurula sunmak,
d) Birliğe taşınır ve taşınmaz mal satın almak, satmak veya değiştirmek. Birliğin taşınır ve taşınmaz tüm mal mevcudunu koruyup yönetmek,
e) Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
f) Birlik üyelerinin ilk kayıt ücretleri ile aidatlarını tesbit edip Genel Kurulun onayına sunmak,
 g) Tüzüğün 4. Maddesinde belirtilmiş görevleri yapmak,
 h) Sekreterlik personelinin maaş veya ücretlerini saptamak ve gereklerini uygulamak,
i) Birlik amaçlarına ve Tüzük maddelerine aykırı hareket eden üyeleri disiplin Kuruluna sevketmek,
j) Birlik parasının muhafazası için herhangi bir bankada hesap açtırmak, gerekçesini belirtip karar alınmak suretiyle Birlik amaçları için Birlik adına borçlanmak. Açılan banka hesabından
para çekmek Sayman ile Başkan’ın  imzası ile mümkündür.
k) Gerekli gördüğü durumlarda Birliğin hesapları için yeminli muhasip hizmetinden yararlanmak.
l) Birliğin amaçları, görevleri ve görüşleri doğrultusunda görüş bildirmek veya açıklama yapmak.
m) Gerektiğinde tüzük değişikliği için genel kurulda görüşülmek üzere öneri hazırlamak.
 
 
Sekreterin Görevleri
Madde 21:  Sekreter, üyelik işlerinden sorumludur. Üye defterini güncel olarak tutar ve Genel Kurul olağan toplantısında rapor vermek üzere Yönetim Kuruluna verir.Birliğin günlük işlerinin takibinden ve sekreterlik personelinin yönetilmesinden birinci derecede sorumludur.
Bu maksatla;
1. Birlik içi çalışmalar için gerekli düzenleme ve görev bölümünü  yapar,
2. Birlik organlarının ve oluşturulan tüm komisyonların sekreterlik işlerini takip eder. Organlar arası ve komisyonlar arası koordinasyonu sağlar,
3. Birlik üyeleri ve Halkla ilişkileri düzenler,
4. Birliğin bilimsel,sosyal ve kültürel faaliyetlerinin başarı ile yürütülmesi ve sonuçlandırılması için gerekli tedbirleri alır ve düzenlemeleri yapar,
5. Yönetim Kurulunun görevlendirmesi ile ülke içi ve dışı temas ve toplantılara katılır,
6. Birlik içi bilgi iletimini ve enformasyon hizmetleri ile bilimsel çalışmaların yapılmasını sağlar.
 
Sekreterin Sorumluluğu ve Yetkileri
Madde 22: Görevlerini icrada ve yetkilerini kullanmada Başkan ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Başkan ve Yönetim Kurulu'nun kendisine devrettikleri yetkileri kullanır.
1. Başkanın bilgisi dahilinde Birlikle ilgili konularda genelge ve duyuru yayınlar.
2. Yönetim Kurulu'nun belirlediği sınırlar dahilinde harcama yapar.
 
Saymanın Seçilmesi ve Görevleri
Madde 23:  Yönetim Kurulu teşekkülünden sonra kendi arasından birini Sayman olarak seçer. Sayman, Birliğin tüm mali işlerinden sorumludur. Bu maksatla;
1. Gelir-Gider defterini tutar.
2. Gelir ve gider makbuzlarını işler ve muhafaza eder.
3. Başkanla birlikte çift imza ile çekilen paraları, alınan kararlar doğrultusunda usulune göre harcar.
4. Birliğin her türlü gelirinin tahsilini usulüne göre yapar.
5. Hesaplar teftis ve denetlenebilmesi icin hazır bulundurulur. Denetleme kurulu ve/veya görevlendireceği bir Murakıp gerek duyduğu zamanlarda hesapları denetleyebilir.
6. Mali rapor taslağını hazırlayıp yönetim kuruluna sunar.
 
 
Denetleme Kurulu Oluşumu ve Görevi
Madde 24: Birliğin Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen iki asil üye ve bir yedek üyeden oluşur. Görev süresi iki yıldır. Yılda iki kez ve herhalukara altı ayda bir olmak üzere  Birliğin mali işlemlerini, harcamalarının kararlara uygunluğunu ve defterlerini denetler.
1. Görevlerini, Birliğin diğer organlarından bağımsız olarak yerine getirir.
2. Denetleme kurulu, yaptığı tetkikler sonucu gördüğü aksaklıkların düzeltilmesini yapacağı yazılı bir bildirimle Yönetim Kurulundan ister.
3. Denetlemeleri ile ilgili rapor hazırlar ve Genel Kurul toplantılarında bu raporlarını Genel Kurulun bilgisi ve tetkikine sunar.
 
Disiplin Kurulu Oluşumu ve Görevi
Madde 25:  Birliğin Disiplin Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen üç asil ve bir yedek üyeden oluşur. Görev süresi iki yıldır.
a) Disiplin Kurulu ilk toplantısında kendi arasında bir başkan ve bir sekreter seçer bu seçimini yazılı olarak  yönetim kuruluna bildirir.
1. Disiplin Kuruluna seçilmiş  üyeler, Birliğin diğer kurullarında yer alamazlar.
2. Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından kovuşturma istemiyle kendisine havale edilen veya disiplin suçu işlemiş olduğuna inandığı üyelerin yazılı savunmasını, kovuşturma istem tarihinden en geç beş gün içerisinde, üyeden yazılı bir çağrı ile talep eder. Savunma çağrısında Yönetim kurulunun üyeye atfettiği suçlama ile işlemiş olduğu ceza bildirilir. Yazılı savunmanın, savunmaya çağrı tarihinden itibaren azami on gün içerisinde Disiplin Kuruluna ulaşması gerekir. Aksi halde, Disiplin Kurulu ilgili üyenin savunma hakkından vazgeçtiği kararına varır.
3. Disiplin Kurulu, savunma yazısının kendisine ulaşmasından itibaren yirmi gün içerisinde toplanıp, karar vermek zorundadır. Bu maksat için suçlanan üyeyi ayrıca dinleyebilir.
4. Disiplin Kurulu kararları gerekçeli olup kesindir. Kurul aldığı kararı, karar tarihinden itibaren on gün içerisinde ilgiliye, Başkana ve Yönetim Kurulu üyelerine bildirir.
5. Disiplin Kurulunun aldığı karar yönetim kuruluna bildirilir. Yönetim kurulu bu kararı uygulamakla mükelleftir.
6. Disiplin Kurulu kararı, ilgili kişi ve/veya yönetim kurulu tarafından genel kurula havale edilebilir. Disiplin kurulu ile yönetim kurulu, genel kurulda görüşülüp karara varılan bir konuda karar almaya ve görüşme yapmaya yetkili değildir. Genel kurulca alınan kararlar ancak yine genel kurulca bozulabilir.
7. Disiplin Kurulunca süresi içerisinde karara bağlanamayan disiplin dosyaları kendiliğinden düşer.
8. Disiplin kurulu kararlarını salt çoğunlukla alır. Ancak, Birlikten ihraç kararı oy birliği gerektirir.
9. Disiplin Kurulunca 3 (Üç) ay içinde karara bağlanmayan disiplin dosyaları, istenmesi halinde yönetim kurulu kararı ile genel kurula havale edilir. Bu konuda ihmalleri bulunan kurul üyeleri ile disiplin suçu işlediğine inanılan kişi hakkındaki karar genel kurulca verilir.
10. Disiplin Kurulunun soruşturma ve çalışmaları gizli tutulur ve soruşturma tutanağı tutma yükümlülüğü vardır. Soruşturma ve çalışmaları, zamanı gelmeden herhangi bir biçimde açığa vuranlar hakkında disiplin suçu duyurusu ile genel kurula havale edilirler.
11. Disiplin kurulu vereceği bir kararla ilgili olarak, kendi arasında gizli veya açık oy usulünü kararlaştırabilir. Oylamada eşitlik olması halinde, başkanın ikinci oy kullanma hakkı vardır.
12. Disiplin Kurulu, kovuşturma isteyen organın ceza istemiyle bağlı değildir.
 
 
 
Disiplin Cezaları
Madde 26: Disiplin Kurulu'nca, suçun ağırlığına göre uygulanacak disiplin cezaları; Uyarma, kınama, geçici çıkarma ve üyelikten ihraçtır.
1. Uyarma cezası;
Birlik tüzüğü ve Birlik amaçlarına uymamak veya tavır takınmak suçunu işleyene uyarma cezası verilir. Bu ceza sözlü veya yazılı olarak ilgili üyenin dikkatinin çekilmesidir. Bu ceza, ilk kez disiplin cezası işleyen üyelere takdir edilir.
2. Kınama cezası;
Birliği maddi ve manevi zararlara uğratmak veya uğratılmasına neden olmak veya tüzük ve kurul kararı ile verilen görevleri mazeretsiz olarak zamanında veya tam olarak yapmamak suçunu işleyen üyeye kınama cezası verilir. Ayrıca, uyarma cezasına rağmen olumsuz eylemlerine devam eden üyelere de bu ceza verilir. Kınama cezası yazılı olarak verilir.
3. Geçici çıkarma cezası;
 Birlik içerisindeki dayanışmayı bozmak ve Birliğin itibarına halel getirici davranışlarda bulunmak ve Birliğin maddi kayıplara neden olmak suçunu işleyen üyeye, Birlikten geçici çıkarma cezası verilir. Geçici çıkarma cezası en fazla 1 (Bir) yıl süreli olabilir. Bu ceza ile cezalandırılmış üye, cezası müddetince üye aidatını ödemeye devam eder.
4. Üyelikten çıkarma cezası;
Birlik üyelerinin haksız yere kişilikleriyle uğraşmak suçunu işleyene, “üyelikten çıkarma” cezası verilir. Bu ceza ayrıca geçici çıkarma cezası almış olmasına rağmen disiplinsiz tavır ve hareketlerde ısrar eden üyelere de verilir. Üyelikten çıkarma cezası, üyenin üyeliğinin düşürülmesidir. Bu ceza ile cezalandırılmış herhangi bir üye, bir kez daha Birlik üyesi olamaz.
 
Disiplin Kurulu suçun ağırlığı ile orantılı olarak, suç işlemiş üyeye yukarıda belirtilen cezalardan herhangi birini uygular veya üyeyi suçundan beraat ettirir. Uyarma cezası hariç diğer cezalardan herhangi biri ile cezalandırılmış bir üye Birlik organlarında görevli ise görevinden çekilmiş kabul edilir ve ilk Genel Kurul'da Birlik organlarına aday olamaz.
 
 
V. KISIM
 
SON KURALLAR
 
Birliğin Kayıt Defterleri
Madde 27: Birliğin tutmak zorunda olduğu asgari kayıtlar ve defterler şunlardır;
a) Üye Kayıt ve Sicil Defteri: Birlik üyeliğine kabul edilenlerin, kimlikleri, üye oldukları tarih, meslekleri, ödenmiş aidatları ve sicil işlem bilgileri bu deftere yazılır.
b) Karar Defteri: Genel Kurul ve Yönetim Kurulunun kararları, tarih, sayısı ile bu defterde yazılır ve Başkan ve Yönetim Kurulunun diğer üyeleri tarafından, oyları "kabul", "red", "çekimser" olarak ayırt edilecek biçimde imzalanır. Genel Kurul kararları, Yönetim Kurulu Karar Defterine işlenir. Birliğin tüm organları, kararların kaydedildiği birer defter tutmak zorundadırlar.
c) Muhasebe Defteri:Derneğin tüm gelir ve giderleri, kimden alındığı veya kime ödeme yapıldığını gösterecek şekilde açık ve düzenli olarak bu deftere kaydedilir.
d) Demirbaş Defteri:  Bu deftere derneğe ait her türlü mülk ve demirbaş işlenir. Birliğeait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
e)Gelen Ve Giden Evrak Defteri: Gelen ve çıkışı yapılan evrak, tarih ve numara sırasına göre bu deftere kaydedilir ve gelen evrakın orijinalleri ile giden evrakın suretleri dosyalarda saklanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evrakların çıktısı alınmak suretiyle dosyalarda saklanır.
 
Birliğin Feshi ve Genel Kurul
Madde 28: Aşağıda belirtilen şartların oluşması halinde Genel Kurul Birliğin feshi kararını alır.
a) Birlik üye sayısının, organların toplam üye sayısının altına düşmesi,
b) Birlik üyelerinin 3/4'nün Genel Kurul'da Birliğin tasfiyesi ile ilgili öneriye olumlu oy vermesi,
1. Birliğin gelir kaynaklarının imkansızlaşıp, Birlik gayelerine cevap veremeyecek duruma gelmesinin Yönetim Kurulunca tesbit edilmesi ve Genel Kurula tasfiye önermesi ve kabul edilmesi,
2. Birliğin tasfiyesine ilişkin genel kurul olağanüstü çağrı ile toplanır ve gündem maddesi sadece tasfiyedir.
3. Tasfiye işlemi, bu kararı alan Genel kurulun saptayıp karara bağladığı şekilde yapılır.
4. Tasfiye kararı alan Genel Kurul, tasfiye işlemi sonucu Birliğin borçları ödendikten sonra, Birliğin geriye kalan para ve mali mevcudunun hangi kurumlara devredileceğini de kararında belirtir.
 
Gecici Maddeler
Madde 29:
İlk Genel Kurul toplanıp, Birliğin yetkili organları oluşuncaya kadar, Birliğin kurucuları bu Tüzükte belirtilen organların tüm görev ve yetkilerine haizdir. Bu maksatla, kendilerinin
belirleyeceği sayıdan müteşekkil bir Geçici Yönetim Kurulu oluştururlar ve Kurul olarak;
1. İlk kayıt ücretini, üyelik kaydında istenecek bilgilerin neler olacağını saptar,
2. Birliğe yapılan üyelik müracaatlarını görüşüp olumlu veya olumsuz karar verir,
3. Birliğin geçici ödenekli personelini gerekli görmesi halinde atamasını yapar,
4. Birlik parasının muhafazası için karar verdiği herhangi bir banka veya bankalarda Birlik adına hesap açtırır,
5. Birlik adına bağış, yardım ve hediye kabul eder.
6. Birliğin ilk Genel Kurulu'nun yapılacağı zamanı, yeri ve toplantı gündemini belirler.
7. Birliğin ilk Genel Kurulu, Birliğin kuruluş tarihinden itibaren en geç altı (6) ay içinde yapılır.
8. Birliğin, bu Tüzük gereği organları oluşuna kadar, Birliği her konuda tam yetki ile temsil eder.
 
Madde 30:
İlk Genel Kurul'un toplanıp, yetkili organların oluşup göreve başlaması ile birlikte, Geçici Yönetim Kurulu 'nun tüm görev ve yetkileri kendiliğinden sona erer.
 
 
Madde 31:
Birliğe Kurucu üye olarak kayıt yaptıran kişilerden, Birliğin yetkili organları oluştuktan sonra yeniden üye olarak kayıt yaptırmaları istenemez.
 
Yönetmelik Yapma Yetkisi
Madde 32:
Birlik Yönetim Kurulu, bu tüzüğün daha iyi anlaşılması ve uygulamalara açıklık ve kolaylık sağlaması amacına yönelik olarak yönetmelik yapma yetkisine haizdir.
1. Yönetmelikler, Yönetim Kurulu'nca ilan tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
2. Hiçbir yönetmelik, hiçbir amaçla bu Tüzüğün üstünde olarak görülemez veya o şekilde yorumlanamaz.
3. Yönetmeliklerde değişiklik yapma yetkisi veya iptal edilmesi Yönetim kurulunun yetki ve kararına tabidir.
 
Yürürlük
Madde 31:
Bu tüzük Geçici Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.
 
 
 
EK I
 
Birliğin Kurucu Üyeleri:
 
Sıra No
Adı Soyadı
Kimlik No
Meslek
Adres
1
Tezel Baykent
032518
Makina Mühendisi
Anıttepe Cad.No.38 Hamitköy-L/şa
2
Mukaddes Önen
156844
Mak.Y. Mühendisi
2,Köşk Apt.Yıldırım Beyazit sok. K.Çiftlik-L/şa
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Bugün 1 ziyaretçi (23 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=