KKTC İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANLARI
  Akaryakıt (Depolama, Nakliye Ve Satış) Yasası
 
RG Sayı: 41                                                                   
16 Haziran 1977
 
Kıbrıs Türk Federe Meclisi'nin 6 Haziran, 1977 tarihli birleşiminde kabul olunan "Akaryakıt (Depolama, nakliye ve satış) Yasası", Anayasa'nın 74'üncü maddesi gereğince, Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanı tarafından Resmî Gazete'de yayınlanmak suretiyle ilân olunur.
 
Sayı : 33/1977
AKARYAKIT (DEPOLAMA, NAKLİYE VE SATIŞ) YASASI
(56/1988 ve 45/1995 sayılı Yasalar ile değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle)
MADDE DİZİNİ:
Madde   1.   Kısa isim.
Madde   2.   Tefsir.
Madde   3.   Akaryakıt sınıfları.
Madde   4.   İzin verme yetkilisi.
Madde   5.   İzinler.
Madde   6.   İtiraz.
Madde   7.   Arama ve elkoyma.
Madde   8.   Numune alma yetkisi.
Madde   9.   Tüzük yapma yetkisi.
Madde 10. Tüzel kişilerin cezai sorumluluğu.
Madde 11. Koruma
Madde 12. Yürürlükten kaldırma.
Madde 13. Yürürlüğe giriş.
          Kıbrıs Türk Federe Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:
 
Kısa İsim
1.
Bu Yasa., Akaryakıt (Depolama, nakliye ve satış) Yasası olarak isimlendirilir.
 
Tefsir
 
 
2.56/1988
2.56/1988
2.
"Akaryakıt", Petrol, kömür veya herhangi bir bitümlü maddeden veya bunların ürünlerinden türeyen yanıcı maddeleri anlatır.
"Bakan", Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin enerji işleri ile görevli Bakanını anlatır ve Bakanın yetkili kılacağı herhangi bir kişiyi de kapsar.
"Bakanlık", Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin enerji işleri ile görevli Bakanlığını anlatır.
 
Akaryakıt
3.
Bu Yasa amaçları bakımından, akaryakıt dört sınıfa ayrılır:
sınıfları
 
(a)
"A Sınıfı akaryakıt", genellikle uçak yakıtı, benzin, tiner, aseton, kolay tutuşabilen distilatlarla, alevlenme noktası 23° C`ın altında olan diğer tüm akaryakıt ürünlerini kapsar.
 
 
(b)
"B Sınıfı akaryakıt", genellikle gazyağı ve alevlenme noktası 23° C - 65°C arasında olan diğer tüm akaryakıt ürünlerini kapsar.
 
 
(c)
"C sınıfı akaryakıt", genellikle motorin (mazot), fuel oil, madeni yağlar, ham petrol ve alevlenme noktası 65°C'ın üstünde olan diğer tüm akaryakıt ürünlerini kapsar.
 
 
(d)
"D Sınıfı akaryakıt", genellikle mutfak gazı olarak bilinen, bütan veya propan gibi sıvı gazları ve normal hava koşullarında derhal tutuşabilen diğer gazları kapsar.
 
 
 
İzin verme yetkisi
3.56/1988
4.
Bu Yasa gereğince her kazanın Kaymakamı izin verme yetkilisidir.
 
İzinler
 
 
 
4(1).56/1988
5.
(1)
İzin verme yetkilisi bu Yasa ve bu Yasa uyarınca yapılan tüzük ve yönetmeliklere bağlı olarak başvuranlara izin verebilir. Bu izinler, önceden hazırlanmış formalar üzerinde belirtilen sınıfları içerecek şekilde olup" depolama, muhâfaza ve taşıma amaçları için verilir". Ancak, izin verme yetkilisi bu hususta Bakanın ve Emniyet Genel Müdürlüğü İtfaiye Şubesi'nin görüşünü almakla yükümlüdür.
 
 
(2)
Bu tür izinler verildiği günden, o yılın 31 Aralık tarihine kadar geçerli olur.
 
 
(3)
İzin verme yetkilisi, Bakanlık ve Emniyet Genel Müdürlüğünün uyarmaları neticesinde izin koşullarına aykırı görülen tesislere ait verilmiş izinleri iptâl eder.
4(2).56/1988
 
(4)
İzinsiz veya izin koşullarına aykırı olarak tasarrufunda akaryakıt bulunduran veya depolayan herhangi bir kişi suç işlemiş olur ve mahkûmiyeti halinde 6 aya kadar hapis veya 360,000.- TL’ne kadar para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir. Suçun devamı halinde, mahkeme kararında öngörüldüğü tarihten başlayarak geçecek her gün için 10,000.- TL’sine kadar para cezası ödenmesini emredebilir.
            Mahkeme, suçun konusunu oluşturan akaryakıtın müsaderesini de emredebilir.”
 
 
(5)
5. madde kuralları aşağıdaki depolama ve muhafaza maksatlarına uygulanamaz;
 
 
 
(i)
10 galon "B Sınıfı akaryakıt";
 
 
 
(ii)
100 galon "C Sınıfı akaryakıt";
            Ancak tarımsal amaçlar için kırsal alanlarda depolanıp muhafaza edilen akaryakıt miktarı 250 galondur.
 
 
 
(iii)
Normal kaplarında olmak üzere 20 kilogram "D Sınıfı akaryakıt";
 
 
(b)
Herhangi bir motorlu aracın ve gücünü akaryakıttan sağlayan araçların tanklarının alabileceği miktar ve taşıt araçlarında taşımak üzere yedek olarak dört galona kadar herhangi bir sınıf akaryakıt.
            " D Sınıfı akaryakıt " ile çalışan araç ve gereçlerin çalışmaları için normal olarak üzerlerinde takılı olarak bulunan tüpler.
 
İtiraz
6.
İzin verme yetkilisi tarafından izninin iptali veya izninin verilmemesi veya iznine yeni koşulların konması halinde zarara uğradığını iddia eden herhangi bir kişi on gün içerisinde içişlerinden sorumlu Bakanlığa başvurabilir.
 
 
 
 
Arama ve elkoyma
7.
(1)
Enerji işlerinden sorumlu Bakanlık yetkilisi veya rütbesi çavuştan alt rütbede olmayan herhangi bir emniyet görevlisi veya itfaiye örgütünden yetkili herhangi bir görevli, bu Yasa ve bu Yasa uyarınca yapılan tüzük ve yönetmeliğe aykırı düşecek tutumlardan şüphelendiği takdirde, mahkeme emri ile, şüpheli gördüğü bina veya yere girebilir. Suç unsuru bulduğu takdirde, suç oluşturan kap ve mallara delil olarak el koyabilir.
2.45/1995
 
(2)
"(2) Bu maddenin (1)'inci fıkrasında belirtilen yetkililerin çalışmasına engel olan veya karşı koyan herhangi bir kişi suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde üç aya kadar hapis cezasına veya 1,000,000 .- TL (Bir Milyon Türk Lirası)'na kadar para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.
 
Numune alma yetkisi
8.
(1)
Bu Yasa Kuralları uyarınca Bakanın yetkili kıldığı kişi numune almak için akaryakıt bulunan konuttan başka herhangi bir binaya, depolama tesis veya tesislerine, toptan veya perakende satış yerlerine, deniz, hava veya kara taşıt aracına girebilir.
            Ancak bu amaç için konutlara yetkili bir mahkeme emrine dayanılarak girilebilir.
 
 
(2)
Numune, Bakanlar Kurulu'nun bir emirname ile saptayacağı usule uygun olarak alınır.
 
Tüzük yapma yetkisi
9.
(1)
Bakanlar Kurulu, aşağıdaki amaçların tümü veya herhangi biri için tüzük ve yönetmelik yapar :
 
 
 
(a)
Akaryakıtın alevlenme noktasının ve diğer özelliklerinin belgelenmesinde kullanılacak yöntem ve deneylerin belirtilmesi;
 
 
 
(b)
Akaryakıt bileşimlerinin saptanması;
 
 
 
(c)
Konuttan başka yer veya binalara, mahkeme emri olmaksızın girme ve bu Yasa veya bu Yasa uyarınca yapılan tüzük ve yönetmelik kurallarına uyulup uyulmadığının saptanması amacıyla kontrol etme ve bu amaçla akaryakıt çeşitlerinden numune alma yetkisi ve verilmesi; numunenin nasıl ve hangi şekilde alınacağı; nasıl tahlil edileceğinin saptanması ve düzenlenmesi; ayrıca bu bendde sözü edilen hususlarla ilgili ve bu hususların kapsamına giren veya onlara ek herhangi bir konunun saptanması;
6(1).56/1988
 
 
(ç)
Enerji işleri ile görevli Bakanlığın, itfaiye örgütünün ve akaryakıt ile iştigal eden işletmelerin görev ve yetkilerinin saptanması;
 
 
 
(d)
Akaryakıtın muhafaza ve depolanmasındaki malzeme ve yapı şeklinin saptanması ve yerlerin ruhsatlandırma yönetme işleminin düzenlenmesi;
 
 
 
 
 
(e)
Karadan deniz araçlarına veya deniz araçlarından karaya akaryakıt nakli ve boşaltılmasının kontrolü ve düzenlenmesi;
 
 
 
(f)
Akaryakıt, muhafaza ve depolama izni olan yerlerde, yangın söndürme ve önleme tedbirleriyle ilgili gerekli malzeme ve aygıtların saptanması;
 
 
 
(g)
Akaryakıtın izinli olarak muhafazasında veya depolanmasında kullanılan bu gibi yerleri denetleme şeklinin saptanması;
 
 
 
(h)
Enerji işlerinden sorumlu Bakanlığın ve itfaiye örgütünün emniyet açısından gerekli gördüğü onarım ve değişikliklerin yaptırılması;
 
 
 
(ı)
Akaryakıtın nakliyesi, ithâli ve depolanmasının düzenlenmesi;
 
 
 
(i)
Akaryakıt satışı ve iştigâli;
 
 
 
(j)
Bu Yasada veya bu Yasa uyarınca yapılan tüzük ve yönetmeliklerde belirlenen denetleme veya muayene veya herhangi bir izin için takdir edilecek ücretlerin saptanması ve düzenlenmesi;
 
 
 
(k)
Bu Yasaya ve bu Yasa uyarınca yapılan tüzük ve yönetmeliklere göre başvuru formaları ve dizinlerin koşulları ve verilme şeklinin saptanması;
 
 
 
(l)
Bu Yasanın, genel olarak daha iyi yürütülmesi.
 
3.45/1995
 
(2)
"(2) Bu maddenin (1)'inci fıkrasının (c) , (d) ,(e) ,(f) , (h),(ı) (i) ve (j) bendleri uyarınca çıkarılan tüzük ve yönetmelik kurallarının ihlali ile kamu güvenliğini ve kamu yararını zarara uğratan her kişi , fiil ayrı bir suç oluşturmadığı takdirde , altı aya kadar hapis cezasına veya 36,000,000 .-TL (Otuz Altı Milyon Türk Lirası )'na kadar para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir. Mahkeme , suçun devamı halinde , kararda belirlenen tarihten başlayarak geçecek her gün için 1,000,000 .-TL (Bir Milyon Türk Lirası)'na kadar para cezası da öngörebilir.
 
Tüzel kişilerin cezai sorumluluğu
10.
Tüzel kişilerin işleri görülürken bu Yasa uyarınca suç işlenirse, ceza tüzel kişi adına hareket edenler veya ortakları hakkında tatbik edilir.
            Ancak, para cezası ve masraflardan tüzel kişi gerçek kişilerle birlikte sorumludur.
 
Koruma
 Fasıl 272
M.M.Cilt I
S.200 R.G.
Ek. III
11.
(1)
Bu Yasa ve bu Yasa uyarınca yapılan tüzük ve yönetmelikler Resmî Gazete'de yayınlanıp yürürlüğe girene kadar bu Yasa ile yürürlükten kaldırılan Petrol Yasası uyarınca yapılan nizamname, tüzük, yönetmelik veya herhangi bir mevzuat, bu Yasaya aykırı olmamak koşuluyla yürürlükte kalır.
5.5.77 AE 1
 
(2)
Bu maddenin (1). fıkrası gereğince yürürlükte kalan mevzuatta İnşaat Dairesi Müdürüne yapılan atıf enerji işlerinden sorumlu Bakana yapılmış sayılır.
 
Yürürlükten kaldırma
12.
Bu Yasanın 11. maddesine bağlı olarak, Petrol Yasası, onun uyarınca yapılmış veya yapılması gereken kazaî koğuşturmaya halel gelmeksizin, yürürlükten kaldırılır.
 
Yürürlüğe giriş
13.
Bu Yasa, Resmî Gazete'de yayınlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.
 
 
 
  Bugün 1 ziyaretçi (24 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=