KKTC İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANLARI
  Arazi Yangınları ile Mücadele Yasası
 
RG. Sayı:44                           29 Mayıs 1979
 
Kıbrıs Türk Federe Meclisi'nin 17 Mayıs, 1979 tarihli birleşiminde kabul olunan "Arazi Yangınları ile Mücadele Yasası", Anayasa'nın 74'üncü maddesi gereğince, Kıbns Türk Federe Devleti Başkanı taratından Resmî Gazete'de yayımlanmak suretiyle ilân olunur.
 
Sayı : 6/1979
ARAZİ YANGINLARI İLE MÜCADELE YASASI
(58/1988 sayılı Yasa ile değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle)
 
MADDE DİZİNİ:
Madde   1.   Kısa isim.
Madde   2.   Tefsir.
Madde   3.   Yasanın amacı.
Madde   4.   Ateş yakılmasını kısıtlama veya yasaklama yetkisi.
Madde   5.   Ateş yakılmasında alınacak önlemler ve suç halinde ceza.
Madde   6.   Yangınları haber verme.
Madde   7.   Görevlilere tecavüz ve engel olmak.
Madde   8.   Yangınların söngdürülmesi.
Madde   9.   Ödüllendirme ve cezalandırma.
Madde 10. Muhtarların yetkilendirilmesi.
Madde 11. Tutuklama emri.
Madde 12. Bakanlar Kurulunun tüzük yapma yetkisi.
Madde 13. Ödenek.
Madde 14. Yürütme yetkisi.
Madde 15. Yürürlüğe giriş.
 
Kıbrıs Türk Federe Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar :
 
Kısa İsim
1.      Bu Yasa, Arazi Yangınları ile Mücacdele Yasası olarak isimlendirilir.
 
Tefsir
Bölüm 60
26/1995
 
2.58/1988
2.      Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe :
         “Arazi", Orman Yasasında belirtilen orman sahaları dışında kalan, iskân edilmemiş kırsal bölgedeki kullanılış amacına bakılmaksızın, otlak, mera, tarla, bahçe ve ekilmiş veya ekilmemis sahaları kapsar.
         "Bakanlar Kurulu", Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunu  anlatır .
            “Devlet”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletini anlatır.
            "Doğal Kaynaklar”, orman, maki, bahçe, orman kültür sahaları ve ulusal parklar gibi doğal olarak bulunan her türlü kaynak, bitki ve hayvan varlığını anlatır.
            "İlgili makam", içişlerinden sorumlu bakanlığı ve ona bağlı idari birimleri anlatır.
           "Ulusal servet. kaynakları", harupluk, zeytinlik, bağ, bahçe gibi ulusal servet olarak tanımlanabilen sahaları anlatır.
 
 
 
 
Yasanın amacı
3.      Bu Yasanın amacı , Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içinde çıkabilecek arazi yangınlarını önlemek; ulusal servet kaynaklarını ve doğal kaynakları yangından korumaktır.
 
Ateş yakılmasını
4.
(1)
ilgili makam belirli bölgeler içinde bulunan arazilerde ateş yakılmasını kısıtlayabilir veya yasaklayabilir.
kısıtlama veya yasaklama yetkisi
 
(2)
İlgili makamca ateş yakılması kısıtlanan veya yasaklanan bölgeler, Resmî Gazete'de yayınlanacak bir kararname ile halka duyurulur.
            Ateş yakılması kısıtlanan veya yasaklanan bölgelerde, ilgili makamca gerekli işaretler konur.
 
Ateş yakılmasında alınacak önlemler ve
5
(1)
(a)
Herhangi bir kişi, arazide bulunan ot, diken, çalı ve kalemleri (ekin biçtildikten sonra kalan saplar) yakmak için gerekli önleyici önlemleri almadan ateş yakamaz.
suç halinde ceza
 
 
(b)
Ateş yakılmazdan önce, yeterli önlemler alınıp, alınmadığını kontrol edip saptaması için ateş yakacak kişi, kır bekçisini durumdan haberdar eder. Alınan önlemlerin yeterli olup olmadığı, kır bekçisi tarafından kontrol edilip yeterli görülürse ateş yakılabilir.
            Önlemlerin yeterli olup olmadığı hususunda muhtar da gerekli kontrolu yapıp ateş yakılmasını önleyebilir.
 
 
 
(c)
Yakılan ateşin kontroldan çıkıp özel kişi veya Devlet malına zarar vermesi. halinde, zarar, ateşi yakan tarafından tazmin edilir.
Bölüm 60
26/1995
 
(2)
(a)
Orman Yasasındaki kurallara bakılmaksızın, orman sınırlarından bir mil uzaklığa kadar olan alanlar içinde ateş vakmak yasaktır.
 
 
 
(b)
(a) bendinde belirtilen alanlar içinde ateş yakmak isteyenler, en yakın orman teşkilâtından izin almak zorundadır. Bu alanlar içinde işlenecek fiiller, Orman Yasası'na tabidir.
 
 
 
(c)
Orman Dairesi Müdürü veya yetksili kılacağı herhangi bir orman memuru, alınan önlemleri yeterli görürse gerekli ateş yakma. iznini verir.
            Ancak bu alanlar içinde ikamet   edenler ailevi ihtiyaçlar için ateş yakabilirler.
 
 
(3)
Anayol hendekleri, arazilerde çıkabilecek yangınları önlemek amacıyla devletce her yıl mevsiminde temizlenir.
 
 
3.58/1988
 
 
(4)
Yukarıdaki (1)’inci ve (2)’nci fıkra kurallarına aykırı hareket edenler suç işlemiş sayılır ve mahkûmiyetleri halinde, bir yıla kadar hapis veya üç yüzbin Türk Lirasına kadar para cezası veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.
 
 
 
 
Yangınları haber verme
 
6.
(1)
Devlete ait veya özel arazilerde yangın belirtisi görenler, bunu derhal en yakın muhtarlık, emniyet karakolu, orman istasyonu, kamakamık veya itfaiyeye haber vermek zorundadırlar.
 
 
(2)
Yangın ihbarında Devlet ait her türü askeri ve sivil haberleşme araçlarından derhal ve ücretsiz olarak yararlanılır.
 
 
 
4.58/1988
 
 
(3)
Yukarıdaki (I)’inci fıkra uyarınca yangın belirtisini görmüş olup da haber vermeyenler suç işlemiş olurlar ve mahkûmiyetleri halinde bir aya kadar hapis veya yüz bin Türk Lirasına kadar para cezası veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.
 
Görevlilere tecavüz ve engel olmak
5.58/1988
 
7.      Bu Yasanın uygulanması ile görevli herhangi bir kaymakamlık, orman, polis görevlisi veya yardınıcılarına, muhtar ile kır bekçisine tecavüz edenler veya engel olanlar suç işlemiş olurlar ve mahkûmiyetleri halinde bir yıla kadar hapis veya üç yüz bin Türk Lirasına kadar para cezası veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.
 
Yangınların söndürülmesi
8.      Yangın alanından on beş mil yarı çapında bir alan içinde ikamet eden veya çalışan on sekiz yaşından büyük altmış yaşından küçük erkek yurttaşlar, kaymakamlık, orman veya polis görevlisi, muhtar veya kır bekçisi tarafından yapılan çağrı üzerine, yangın söndürmeye yarayan aletlerle yangın yerine gitmek ve yangın söndürmek zorundadırlar.
 
Ödüllendirme ve cezalandırma.
9
(1)
8’inci madde uyarınca yapılan çağrıya uyup da gerekli yardımı yapanlar, asgari ücret ölçülerine göre ödüllen-dirilebilirler.
 
 
 
6.58/1988
 
 
(2)
8’inci madde uyarınca yapılan çağrıya yeterli inandırıcı neden göstermeksizin kaymakamlık, orman veya polis görevlisi, muhtar veya kır bekçisinin çağrısına uymayanlar, suç işleıniş olurlar ve mahkumiyetleri halinde yüz elli bin Türk Lirasına kadar para cezasına çarptırılabilirler.
 
Muhtarların yetkilendiril-
10
(1)
Her köy muhtarı, köy sınırları içinde çıkan yangınların söndürülmesinden sorumludur.
Mesi.
 
(2)
Bu amaçla köyde bulunan ve yangın söndürmeye yarayan her türlü aletle traktör, kamyon ve su motoru gibi araçlardan yararlanmaya yetkilidir. Köy muhtarı, kullanılacak araçların durumlarını önce saptar. Zarara uğrayan alet ve vasıtaların sahiplerine devletçe tazminat ödenir.
 
Tutuklama emri
11.     Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içindeki arazilerde hasar yapan ve yangın nedenleriyle doğrudan doğruya veya dolayısıyle ilgisi, ihmali veya kastı görülen kişiler yetkili mahkemeden çıkarılacak tutuklama emri. ile tutuklanabilirler.
 
 
 
 
Bakanlar Kurulunun
12
Bakanlar Kurulu, bu Yasanın etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyle aşağıdaki hususlar hakkında tüzük yapabilir :
tüzük yapma yetkisi
 
(1)
Ateş yakmak için alınması gerekli önleyici önlemlerin saptanması.
 
 
(2)
Çıkabilecek yangının başka arazilere geçmesini önlemek icin gerekli önlemlerin alınması.
 
 
(3)
Yangınların söndürülmesi için uyulacak kuralların saptanması.
 
Ödenek
13.     Arazi yangınları ile mücadele giderlerinin karşılanınası için İçişlerinden sorumlu bakanlık bütçesine her yıl gerekli ödenek konur.
 
Yürütme yetkisi
2.58/1988
 
14.     Bu Yasayı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu adına içişlerinden sorumlu bakanlık yürütür.
 
Yürürlüğe giriş
15.     Bu Yasa, Resmî Gazete'de yayınlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.
 
 
 
 
  Bugün 1 ziyaretçi (7 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=