KKTC İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANLARI
  Örnek İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı
 
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TALİMATI
 
GENEL KURALLAR
 
 
1-      İmzalanan bu talimatta yazılı olan, bu talimatta olsun veya olmasın iş yeri ilan panosuna veya iş yerinin muhtelif kısımlarına asılmış bulunan ve asılacak olan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kuralları okunacak ve bu kurallara uyulacaktır.
2-      İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı tarafından zaman zaman tarafınıza bildirilecek yazılı ve sözlü kurallara uyulacak ve işveren tarafından planlanan süreli veya periyodik iç ve dış eğitimlere iştirak edilecektir.
3-      Şahsınıza verilen görevi size tarif edildiği şekilde yapın, kendi işinizden başka bir işe karışmayın.
4-      İş yerinin muhtelif yerlerine çeşitli maksatlar ;
·         Güvenlik
·         Sağlık
·         Yasak
·         Bilgilendirme
·         Emredici
·         Uyarıcı
·         İlk Yardım
·         İşaret
·         Işıklı
·         Sesli
·         Sembol vb.
için asılmış bulunan güvenlik ve sağlık işaretleri tek tek okunacak ve bu levhalardaki uyarılara mutlaka uyulacaktır. 
5-      Güvenlik ve Sağlık işaretlerinin yerleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanının haberi ve izni olmadan değiştirilmeyecektir.
6-      İşin gereği olarak şahsınıza verilen kişisel koruyucuları örneğin ; baret (miğfer), emniyet (güvenlik) kemeri, iş eldiveni, bot, tulum, lastik çizme, gözlük vb.’ yi devamlı olarak kullanın. Bu malzemeleri eskitir, kırar veya kaybederseniz amirinize haber vererek yenisinin verilmesini talep ediniz. İşiniz gereği ve kendinizin can güvenliği için çok lüzumlu olan bu koruyucuları almadan iş başı yapmayın.
7-      Patlama, yanma ve parlama tehlikesi olan yerleri gerekli kontrol, havalandırma ve kaçak tespiti yapmadan girmeyin. Bu yerlerde patlayıcı ve yanıcı ortam oluşturacak alet, edevat ve malzemeler kullanmayın.
8-      Kimyasal maddeleri ilgili yönetmelik ve imalatçı firmaların kullanım talimatlarına uygun kullanın. Bu maddelerin aşındırıcı, tahriş edici, toksik, alerjik, kansorojen ve diğer tüm etkilerinden korunun.
9-      Düşme ve kayma tehlikesi olan ve üç metreden daha yüksek kısımlarda çalışırken muhakkak surette güvenlik kemerinizi belinize takın ve halatı sağlam bir yere geçirdikten sonra kancayı takın. Güvenlik kemerinin halatı kısa geldiği takdirde kendir halat alın ve bunu güvenlik kemerinin kancasına sıkıca bağladıktan ve ilave kendir halatın diğer ucunu yine sağlam bir yere tutturduktan sonra çalışmaya başlayın.
10- Şahsınıza verilen kişisel koruyucu malzemeleri iyi ve temiz bir şekilde kullanın, muhafaza edin.
 
 
11- Şahsınıza verilen kişisel koruyucu malzemeleri kaybetmemek için icabında çalıştığınız ortamda muhafaza altına alın.
12- Beraber çalıştığınız işçi arkadaşlarınızı ve iş yerinde çalışan diğer işçileri kazaya uğratmayacak şekilde çalışın.
13- İş yerinde çalıştığınız sürece sivri uçları veya keskin kenarları bulunan malzeme ve artıkları gelişi güzel atmayın ve ortalıkta bulundurmayın.
14- İş yerinde çalıştığınız sürece kazaya sebep olacak veya çalışanları tehlikeli durumlara düşürecek şekilde malzeme istif etmeyin ve araçları gelişigüzel yerlere bırakmayın.
15- Cam, saç ve çimento harçlı levhalardan yapılmış veya eskimiş yıpranmış dayanıklılığı azalmış çatılarda çalışacağınız zaman ilk önce iş yeri ilgili ve sorumlulardan çatı merdiveni temin edin ve bunu kullanın ve buralarda tam güvenliği sağlamadıkça çalışmayın.
16- İnşaat süresince betonarme merdiven ve sahanlıkların boşluk taraflarına ahşaptan sağlam şekilde korkuluk yapınız.
17- İnşaatın veya işin yürütümü esnasında yapılan geçitlere sağlam şekilde korkuluk yapın ve bu korkulukları geçit sökülünceye kadar sökmeyin.
18- Tavan ve döşemelerdeki çeşitli maksatlar için bırakılan boşluk ve deliklere ( aydınlık, asansör boşluğu vb. ) korkuluk yapın veya bu deliklerin üstlerini geçici bir süre için uygun şekilde kapatın. Korkuluk veya kapakları iş yeri ilgili sorumlularının haberi ve izni olmadan sökmeyin.
19- İnşaatın kenarında boşluk veya delik civarında korkuluk veya kapak yok ise bir nedenle gezmeyin, bulunmayın, oturmayın ve yatmayın.
20- İş yeri sahası içinde hiçbir şekilde yatmayın ve uyumayın.
21- İş yerinde şaka yapmayın.
22- Yürürken önünüze bakın.
23- Girilmesi yasaklanan yerlere girmeyin.
24- Kuvvetli rüzgar olan kısımlarda yetkili ve sorumluların izni olmadan çalışmayın.
25- İş yeri içinde veya civarında bulunan deniz, havuz, su birikintisi, dere, nehir gibi yerlere kati surette girmeyin. İş yeri sahası içinde bu gibi yerlerde çalışmanız gerekiyorsa is yeri ilgili sorumlularının gerekli güvenlik tedbirlerini almasından sonra sadece işin gereği olarak girin.
26- İşyerinden izinsiz ayrılmayın, iş yerinde misafir, akraba vb. kişileri kabul etmeyin.
27- Meydana gelecek herhangi bir iş kazasını işyeri sorumlularına derhal haber verin.
 
 
YANGIN İLE İLGİLİ KURALLAR :
 
28-  Kapalı alanlarda sigara içmeyin, ateş yakmayın, açık alevli cihaz kullanmayın, kaynak yapmayın.
29- İşyerinde meydana gelecek en küçük bir yangını derhal sorumlu ve ilgililere haber verin.
30- Yağ, akaryakıt, boya veya organik tozlar gibi parlayıcı maddelerin yangınlarında ve alçak gerilim elektrik tesislerindeki yangınlarda su kullanmayın.
31- Parlayıcı sıvılar, yağlar ve boyalardan doğacak yangınlarda, içinde kuru kimyevi toz veya köpük  bulunan yangın söndürme cihazlarını kullanın.
 
 
 
32- Gerilim altındaki elektrik tesis ve cihazlarında çıkan yangınlarda karbondioksitli, tiplerde yangın söndürme cihazı kullanın.
 
 
KAZI İLE İLGİLİ KURALLAR
 
33- Yer altı ve yer üstü haritaları veya teknik nezaretçi olmadan kazı çalışmlarına başlanmayacaktır. Haritalarda belirtilenin aksine kazı sırasında elektrik, haberleşme, gaz, su, pis su, su yolu ve depo vb. gibi hatlara veya benzeri tesisata rastladığınız takdirde kazı işlemini derhal durdurun, sorumlu ve ilgililere haber verin. Kazı sırasında zehirli ve boğucu gaz bulunduğu anlaşıldığı hallerde derhal buradan uzaklaşın, sorumlu ve ilgililere derhal haber verin, sorumlu ve ilgili şahıslar tarafından gerekli önlemler alındıktan sonra kazı işlemine devam edin.
34- Kazı sırasında üst taraftan herhangi bir kayma veya göçme ihtimali belirlendiği zaman derhal çalışma mahallini terk edin. Sorumlu ve ilgililere derhal haber verin. Gerekli önlemler alındıktan sonra kazı işlemine devam edin.
35- Kazı işlerinde derinlik aranmaksızın uygun destek, set, iksa (tahkimat) olmadan kazı yapmayın.
36- 1,5 metreden daha derin olan kazı işlerinde, el merdivenleri ile inip çıkın.
37- Kuyu ve lağım çukurları gibi derin yerlerde çalışırken güvenlik kemeri ve sinyal iplerini yanınıza alın ve kullanın. Temiz hava sağlanmadıkça çalışmayın.
38- Kazı işlerinde yağış sırasında çalışmayın. Yağışın durmasından ve güvenlik tedbirlerinin alınmasından sonra çalışın.
39- Islak elbise ile çalışmayın.
40- Su içinde çalışmanız gerekiyor ise çizme kullanın.
41- Kazıdan çıkan toprağı, kazı kenarından en az 1 metre uzağa atın.
42- Kazı sahası içinde, çalışma dışında bulunmayın, oturmayın, yatmayın ve uyumayın.
43- Kazı işlemi esnasında ters şev vererek üst tarafı göçertmeyin.
44- Kazının üst kenarında bulunmayın.
45- Ekskavatör, Buldozer ve benzeri iş makinelerinin hareket alanı içine girmeyin ve yaklaşmayın.
46- İş makineleri üzerine kati surette binmeyin. Bu gibi makineler üzerinde operatörden başkası bulunamaz.
 
İSKELE VE KORKULUK İLE İLGİLİ KURALLAR
 
47- İskeleleri ve korkulukları kişileri ve cisimleri düşmekten koruyacak şekilde sağlam ve uygun malzemeden yapın. Çalışmaya başlamadan önce hareket ve oynama olup olmadığını kontrol edin.
48- İskelelerde çalışmaya başlamadan önce kontrol edin. Herhangi bir arıza mevcut ise durumu sorumlu ve ilgililere haber verin ve giderilince çalışmaya başlayın.
49- İskelede herhangi bir nedenle kayganlık meydana gelmiş ise bunu giderin , sonra çalışın.
50- İskeleler üzerinde moloz ve artıklar bırakmayın.
51- İskelelerde korkuluksuz çalışmayın. Korkuluklarda bir trabzan, orta seviyede bir ara korkuluk ve tabanında eteklik bulunup bulunmadığını ve sağlamlığını kontrol edin.
 
 
 
52- Balkon ve buna benzer yerlerde sıva, boya veya buna benzer işler yapılacağı zaman harici iskelenin kurulmasını bekleyin harici iskele kurulduktan sonra işinizi yapın.
53- İskele montajı yukarından aşağıya doğru yapılacaktır.
54- İskele de montajı sırasında alt tarafta hiçbir kimse bulundurulmayacaktır. Bu nedenle bir gözcü görevlendirin.
55- İskele elemanları tek tek sökülecektir.
 
 
KALIP İLE İLGİLİ KURALLAR
 
56- Kalıp yapımı sırasında boşluk taraflarına sağlam korkuluk yapılacaktır.
57- Kalıp bitimini müteakip kalıbı yetkili ve sorumlu kişilere kontrol ettirin. Kontrol sonucu uygun olduğu takdirde ve diğer işlemler bittikten sonra beton dökün.
58- Kalıp sökümü aşağıdaki esaslara göre yapılacaktır.
 
·         Kalıbı alınacak kısmın önce çaprazları, kolon kanatları alınacak ve saha temizlenecektir.
·         Sökme işi en çok iki aksın dikmeleri alınarak yapılacaktır.
·         Sökme işi, sıpa ve benzeri araçlardan yararlanılarak yapılacaktır. Kalıbı sökülecek kısım üç metreden yüksek olduğu takdirde seyyar platform kullanın. Bu platform üzerinde işçi bulunduğu zaman platformu hareket ettirmeyin.
·         Sökülen kalıp malzemeleri atılamayacaktır. Uygun şekilde istif edilecektir.
·         Söküm sırasında, söküm yerine sökücüden başkası yaklaşmayacak ve girmeyecektir.
·         Dış yüz ve boşluk kısımlarda düşmeye karşı gerekli güvenlik tedbirlerini alın.
 
      MERDİVEN İLE İLGİLİ KURALLAR
 
59- Merdivenlerde kullanılacak kereste sağlam olacaktır. Kereste üzerinde çatlak, yarık, çürük ve iri budak bulunmayacaktır. 2 metreden uzun merdivenler metal olacaktır.
60- El Merdivenleri kullanıldıkları yerlere, alt ve üst kısımları kaymayacak veya bu yerlerden kurtulmayacak şekilde yerleştirilecektir.
61- Sabit merdivenler korkuluklu olacaktır.
 
MAKİNA İLE İLGİLİ KURALLAR
 
62- İş Makinelerini sınıfı uygun sürücü belgesi veya uygun Operatör belgesi olmadan kullanmayın. Her türlü arıza ve aksamayı derhal sorumlu ve ilgililere haber verin.
63- Arızalı alet, cihaz, makine ve tezgah kullanmayın.
64- Çalışan makineye el ile veya başka bir malzeme ile müdahale etmeyin. Makine çalışırken yağlamayın, tamirat veya bakım işlerine girişmeyin.
65- Makine durdurulduktan sonra yapılacak yağlama, tamirat ve bakım sonucunda, makineye ait koruyucuları muhakkak yerine takın. Koruyucuları olmayan makineyi çalıştırmayın veya kullanmayın. Makinenin çalıştırıldığı kısımdaki uyarı levhasına muhakkak uyun.
 
 
 
 
YÜK ASANSÖRÜ İLE İLGİLİ KURALLAR
 
66- Yük asansörü ile kapasitesinden daha fazla yük taşımayın.
67- Yük asansörü ile inip çıkmayın.
68- Yük asansörü katlarda durduğu zaman, asansöre yaklaşın ve işinizi görün.
69- Yük asansörünün alt tarafına yaklaşmayın.
70- Yük asansörünün katlarda durduğu yere gerekli güvenlik tedbirini almadan yaklaşmayın.
 
 
GIRGIR VİNÇ İLE İLGİLİ KURALLAR
 
71- Kova kancasına takılacak çelik halat en az üç adet U kelepçe ile bağlanacaktır.
72- Kancanın kovadan kurtulmaması için mandal, kilitli mandal veya bağlama gibi uygun tertibat kullanılacaktır.
 
73- Vincin kolunu sağa sola yalpa yapmayacak şekilde tesbit edin.
 
74- Kovanın hareketi sırasında katlar arasında kovaya takılacak herhangi bir engel bulundurulmayacaktır. Kova katlar arasında herhangi bir engele takıldığı takdirde kova aşağı indirilecek ve engel alındıktan sonra kova tekrar yukarıya çıkarılacaktır.
75- Kovanın içine konacak her türlü malzemenin yüksekliği kova üst düzeyini aşmayacaktır.
76- Kalas, uzun tahta, demir ve benzeri malzeme veya eşya gırgır vince uygun ve emniyetli şekilde bağlandıktan sonra taşınacaktır.
77- Hareket sırasında kovanın devrilmesi için kova sapı kenarındaki kilitli mandalı muhakkak kullanın.
78- Gırgır vincin hareket kolu ve el ile tutulan diğer kısımlarındaki elektrik aksamı zararsız hale getiren yalıtkan nitelikteki malzeme sökülmeyecektir. Bu malzeme üzerine tel sarılmayacaktır.
79- Gırgır vinci yer değiştirmelerde ve devamlı kullanırken en az haftada bir kez kontrol edin.
80- Gırgır vincin kullanılması sırasında lastik çizme veya ayakkabıyı, yalıtkan eldiveni, güvenlik kemerini ve bareti muhakkak kullanın.
81- Gırgır vinç ile inip çıkmak kati surette yasaktır.
82- Kovanın veya malzemenin yukarıya çekilmesi sırasında alt tarafta bulunmayın.
83-  Kovayı veya malzemeyi uzaktan gözleyin.
 
NAKLİYE İLE İLGİLİ KURALLAR
 
84- İş yerinde azami sürat 10 km dir. Kamyon damperleri kalkık şekilde kullanılmayacaktır.
85- Araçların manevralarında muhakkak surette işaretçi kullanılacak ve bu kişi ;            giriş – çıkış ve manevraları idare edecektir. İki araç veya makine arasında görünmeyi engelleyecek kör noktalarda çalışma yapılmayacaktır.
 
 
86- Araçlar, gerekli güvenlik tedbirleri alınmadan sürücüsüz bırakılmayacaktır.
87- Traktör şoförü yanına, traktör ile römork arasına, römork üzerine hiçbir şekilde binilmeyecektir.
 
 
ELEKTRİK İLE İLGİLİ KURALLAR
 
88- Elektrik ile ilgili arızaları elektrikçiye ve elektrik servisine veya amirinize derhal  haber verin.
89- Sorumlu ve ehliyetli elektrikçiden başkası elektrik işi ile ilgili olarak uğraşamaz. Yasak ve tehlikelidir.
90- Pano veya tablaya müdahale edilmesi için, pano veya tabla üzeri ve çevresine hiçbir şey koymayın.
91- Pano veya tabla çevresine su dökmek, su sıkmak kati surette yasaktır.
92- İşyerinin muhtelif kısımlarında bulunan enerji nakil hattına herhangi bir nedenle yaklaşmayın ve dokunmayın ayrıca, bu hatlara demir boru ve buna benzer malzemeleri yaklaştırmayın ve dokundurmayın. Ölüm tehlikesi vardır.
93- Hat, motor, sigorta ve diğer bütün elektrik tesis ve tesisatlarında tehlike mevcuttur. Bu gibi yerlerde yapılacak işlemler ; Örneğin Sigorta butonu değişmesi vs. ancak, sorumlu ve selahiyetli kişiler tarafından gerilim olmadığı zaman yapılacaktır.
94- Elektrik tesisatını, aydınlatma ve kuvvet tesislerini ancak sorumlu ve yetkili elektrikçi yapabilir. Bakım, onarım, lamba takılması veya değiştirilmesi, şalter ve buna benzer elemanların takılması veya değiştirilmesi de ancak sorumlu ve yetkili elektrikçi tarafından yapılabilir. Yetkisiz kimseler kati surette bu işlerle uğraşamazlar.
95- Sorumlu ve yetkili kişiler tarafından kontrol edilmeyen topraklamayı kullanmayın. Topraklamaya dokunmayın.
96- Şalteri devreden çıkarın sonra fişi çekin veya sokun.
97- Yer altındaki elektrik kablolarına boru veya kazık çakmak veyahut ta başka bir işlem yapmak kati surette yasaktır. Ölüm tehlikesi vardır.
98- Elektrikli el aletlerinde uyulacak kurallar;
 
·         Elektrikli aletini kullanmadan önce kontrol edin.
·          Güvenlik topraklaması arızalı olan aleti kullanmayın.
·         Dar ve rutubetli yerlerde küçük gerilimle çalışın.
·         Hareketli ve döner kısımları korunmamış aleti kullanmayın.
·         Elektrikli alet ile parlayıcı veya patlayıcı ortamda çalışmayın.
 
 
ELEKTRİKLİ TESİSLERDE YAPILACAK ÇALIŞMALAR İLE İLGİLİ KURALLAR;
 
·         Şalteri serbestçe açın ( bıçaklı şalterlerde bir önceki şalter açılacaktır. )
·         Şalterin devreye girmemesi için gerekli güvenlik tedbirini alın.
·         Gerilim kontrolü yapın ve gerilim olmadığından emin olun.
·         Topraklayın ve kısa devre yapın.
·         Gerilim altındaki kısımların veya bölmelerin kapaklarını kapatın.
 
 
·         İşiniz bittikten sonra, gerilim verilebileceği zaman yukarıdaki işlemleri tersten yapın.
·         Yukarıda açıklanan işlemleri sorumlu ve yetkili elektrikçiler yapacaktır.
 
İş yeri tarafından tutanak halinde hazırlanan iş yerinde uyulacak  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TALİMATI” ‘nı okudum. Talimatta açıklanan kurallara uyacağımı beyan ve kabul ederim. İş bu talimatı tam sağlıklı olarak, hiç bir baskı altında olmadan kendi rızamla isteyerek ve bilerek imzaladım.
 
BU TALİMAT ÇALIŞANA İMZA KARŞILIĞINDA TEBLİĞ EDİLİR.                          
 
 
NOT: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TALİMATI TÜM BİRİMLER TARAFINDAN İKİ SURET OLARAK DÜZENLENİR. BİR SURETİ BİRİMDE BULUNAN ÖZLÜK DOSYASINA, DİĞER SURETİ İSE BİR ÜST MÜDÜRLÜKTE TUTULAN ÖZLÜK DOSYASINA KONMAK ÜZERE GÖNDERİLİR.
 
 
 
 
  Bugün 1 ziyaretçi (9 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=